INDEXY

Lista ksiąg do indexacji i zindexowanych – pojawi się już wkrótce. W ciągu najbliższych dni zostaną sporządzone ponadto indexy do regestów trzech ksiąg – nurskiej, ciechanowskiej i przasnyskiej i dorzucone do tej wyszukiwarki. W okresie przejściowym zachęcam zatem do korzystania także z wyszukiwarki regestów oraz zapisów.

Regesty można zamawiać pisząc wiadomość na kontakt@szlachtapolnocnegomazowsza.pl . Są wysyłane do zamawiającego oraz wstawiane na stronę i dostępne dla wszystkich. W taki prosty sposób można zostać mecenasem polskiej nauki.

Oznaczenia w nagłówku:

KSIĘGA – określa z jakiej serii pochodzi księga

SYGNATURA – określa konkretną księgę w danej serii

KARTA – mówi o tym, na której karcie rozpoczyna się wpis

DATA – jest to dzień uczynienia wpisu

RODZAJ WPISU – np. kwit, darowizna, zastaw et c.

IMIĘ 1 – jeśli we wpisie występuje tylko jedna strona (np. testament, intromisja), to jest tutaj zawarte imię tej osoby

NAZWISKO 1 – jeśli we wpisie występuje tylko jedna strona (np. testament), to jest tutaj zawarte nazwisko lub nazwiska tej osoby/tych osób; jeśli we wpisie występują dwie strony – jest to nazwisko/nazwiska pierwszej z nich

NAZWISKO 2 – nazwisko/nazwiska drugiej strony

MIEJSCA – wsi i miasta zawarte we wpisie

AUTOR INDEXU – inicjały osoby, która wykonała index

REGEST – jeśli jest wykonany, to się tam znajduje; jeśli nie – podana jest cena jego wykupienia

Oznaczenia skrótów:

G. N. – Grażyna Nowak

A. D. – Adam Dobkowski

OZRO – ostrołęckie ziemskie relacje oblaty

PłGW – płockie grodzkie wieczyste

RGW – różańskie grodzkie wieczyste

Zapraszam do dołączenia do zespołu indexatorów – zainteresowanych proszę o maila na kontakt@szlachtapolnocnegomazowsza.pl . Wszystko pokażę i pomogę, znajomość łaciny nie jest konieczna. Wystarczy chęć do nauki 🙂

LICZBA INDEXÓW W BAZIE = 1142

KSIĘGASYGNATURAKARTADATARODZAJ WPISUIMIĘ 1NAZWISKO 1NAZWISKO 2MIEJSCAAUTOR INDEXUREGEST_____________________________________
OZRO1105 (2)15.12.1768tradycjaWojciechStepnowskiOlszewoA. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)302.01.1769wyrok zjazdowyMilewo-ŁosieA. D.Zamów za 500 zł + VAT
OZRO1105 (2)711.01.1769egzekucja seu remisjaNowackiJózefowiczRzekuńA. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)910.01.1769tradycjaGołębiewscy, Kożubowski, DuczymińskiMierzejewo-PrzeczkiA. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)1128.01.1769testamentStanisławMierzejewskiNowawieś-KujawyA. D.W Imię Oyca y Syna y Ducha Świętego Amen. Ja, Stanisław Mierzejewski, niegdy Świętey pamięci Imci Pana Woyciecha Syn, wiedząc dobrze iako codzienne prawie uczy doświadczenie, iż kto się rodzi, umrzeć musi, którym wyrokom Boskim znaiąc się bydz podległym, ile w teraźnieyszey słabości moiey, póki mi Bóg ieszcze przyzwoitych zmysłów pozwala, y takową ostatniey woli moiey wyraźną czynię Dyspozycyą. Nayprzód iako w prawdziwey wierze Katolickiej wychowany, tak w teyże wierze zawsze y w teraźnieyszey słabości moiey ostatnie Dni Życia mego Kończyć pragnę, oddaiąc Duszę moią Panu Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy y odkupicielowi moiemu, tudzież i wielowładney protekcyi Nayświętszej Maryi Panny Matki Jego, Intercessyi Anioła Stróża y Świętych Patronów moich oraz błagaiąc i przepraszaiąc nieograniczony Maiestat Boski za wszystkie grzechy i występki moie. Dziękuię za Dobrodzieystwa niezliczone mnie w życiu świadczone. Ciało zaś moie iako z Ziemi poczęte, tak Ziemi one oddaię życząc sobie, aby należytym obrządkiem z Wigiliami, Msią Śpiewaną w Kościele Parafialnym Rzekuńskim pochowane było, od którego Wielmożnemu Imci Xiędzu Proboszczowi Rzekuńskiemu Zł[otych] Sześćdziesiąt, Organiście Zł[otych] ośm, ubogim Zł[otych] dwa, o co Kochanych Dziatek moich Imci Państwa Kazimierza, Damazego, Apoloniy y Katarzyny, Synów i Córek upraszam i obliguię oraz onymże Oycowskie daię Błogosławieństwo, aby w cnotach i Boiaźni Boskiey czwicząc się, pamiętali o duszy moiey, na którey ratunek y Małżonków moich Oycom Bernardynom Ostrołęckim na Msze Święte Pana Franciszka Bandysia Obywatela miasta Ostrołęki Tynfów Ośmdziesiąt y dwa leg[ity]m[ui]ę. Dzieci moie tak Dysponuię: Synowi memu Kazimierzowi całe Gospodarstwo, to iest koni siedmioro, wołów pięciu, nieuków pięciu, krów sześć, jałówka iedna, cieląt dwoie, owiec siedmioro, świni dziesięcioro, wszystkie ruchomości y cały sprzęt Gospodarski oddaię, do którego będzie należał wraz z Bratem swoim starszym y najmłodszy syn moy Damazy, gdy przyjdzie do doskonałości lat swoich. A z tego inwentarza rogatego Imci Pannom, córkom moim, Apoloniy krów dwie i woła iednego, Katarzynie także krów dwie i woła iednego naznaczam, nadto tymże Imci Pannom Apoloniy Summę Zł[otych] Polskich Pięćset nro 500 w złocie, którą Summę Imć Pan Jan Tyszka Zięć moy do Konserwacyi p[er]vio dato reversu odebrał, którą Summę tenże JPan Tyszka teyże córce moiey post quam in Matrimonium elocata fuerit p[er]via securitate oneyże oddać lub gdy się w kródce Zamęście nie trafi in Bonis mundis et liberis lokować powinien. Imci Pannie Katarzynie młodszey córce moiey Summę Zł[otych] Polskich Sześćset nro 600 z Summy przeze mnie Wielmożnemu Imci Panu Szymonowi Suskiemu Sędzicowi Ziemskiemu Zambrowskiemu ad pr[aes]ens Woyskiemu Łomzieńskiemu z Zabiela pożyczoney, na którą są karty za ręką ma u Wielmożnego Imci Xiędza Jakuba Mierzejewskiego Dziekana Ostrowskiego, Proboszcza Czerwińskiego, podobnym jak pierwszey sposobem Dysponuię. Obliguję Tegoż Syna Starszego y na Miłość Boską zaklinam, aby Siostry swoie y Brata Młodszego z wszelką obserwą Konserwował y potrzeby Ich należycie przy dawaniu Im przyzwoitey edukacyi opatrywał. Na Pogrzeb zaś jeżeli mu będzie potrzeba, ażeby z reszty Pomienionych Summ expensował obliguię, żeby ta ostatniey woli moiey Dyspozycya iak nayprędszy skutek odebrała, Tudzież za Executorów tego Testamentu Wielmożnego Imci Xiędza Jakuba Mierzejewskiego Dziekana Ostrowskiego, Proboszcza Ostrowskiego, Imciów Panów Franciszka Ciszkowskiego Burgrabiego Rożańskiego y Jana Tyszkę, w życiu moich Przyiaciół Kochanych Upraszam y za opiekunów obieram, a Dla lepszey wiary y wagi tenże Testament podpisem ręki moiey ztwierdzam. Działo się w Nowywsi Kuiawach Dnia Trzydziestego Grudnia Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Ósmego. Stanisław Mierzejewski ręką trzymaną kładę krzyż Xiądz Jakub Mierzejewski Dziekan Ostrowski Proboszcz Czerwiński manu propria Franciszek Ciszkowski Burgrabia Różański manu propria Jan Tyszka ręką trzymaną Kazimierz Mierzejewski manu propria
OZRO1105 (2)1328.01.1769tradycjaOlszewoA. D.Zamów za 200 zł + VAT
OZRO1105 (2)1430.01.1769manifestacjaMierzejewskiz Kołakowskich 1vo Długołęcka 2vo MierzejewskaA. D.Zamów za 139 zł + VAT
OZRO1105 (2)1519.03.1770testamentPiotrSkarzyńskiGrabowoA. D.W Imię Oyca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rzecz naypewnieysza y nigdy niechybna, iż nam wszystkim umrzeć koniecznie przyidzie, więc y Ja, widząc się już bliższym tamtego świata niż tego czynię moią taką Dyspozycyą, a nayprzod ciało moie jako z Ziemi stworzone, tak też Ziemi oddaię; Duszę zaś iako nieśmiertelną Bogu Wszechmogącemu w Ręce y opiekę polecam. Substancyą zaś wszystką moią oraz ze wszystkiemi Inwentarzami, Zasiewkami, Budynkami, tudzież wszelkim zprzętem Gospodarskiem żonie moiey Kochaney Prawem dożywotniem zapisuię y oddaię, tudzież z odebranego Posagu, toiest z Summy Złotych Polskich Sto Pięćdziesiąt iako rzetelnie odebrałem od Imci Pana Adama Perzanowskiego oyca żony moiey, tak też Tegoż nienieyszym Testamentem Kwituię y wolnym czynię. Zapis zaś moy, którym uczynił na osobę żony moiey we wszystkim ztwierdzam y Ratyfikuię, na co dla większego Dokumentu y waloru przy Przyiaciołach do tego Proszonych Ręką Trzymaną podpisuię się. Działo się w Grabowie pod Ostrołęką Dnia Siódmego marca Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątego. Piotr Skarżyński ręką trzymaną Jan Kanty Grabowski Przyiaciel do tego Proszony manu propria Jan Perzanowski Przyiaciel do tego Proszony manu propria Jan Grabowski ręką trzymaną
OZRO1105 (2)1627.03.1770inwentarzKazimierzŻebrowskiDamiętyA. D.Zamów za 100 zł + VAT
OZRO1105 (2)1729.10.1770testamentKunegundaz Sokołowskich ZaorskaMilewo-TosieA. D.W Imię Oyca i Syna i Ducha Świętego Amen. Ja Kunegunda po niegdy Świętey Pamięci Panu Marcinie Sokołowskim y Ewie z Dobkowskich wespół małżonków zpłodzona Córka, Pana Jakoba Zaorskiego Żona, w Wierze Świętey Katolickiey wychowana, w teyże wierze samey umierać pragnę. Duszę zaś moię Bogu Naywyższemu, od którego stworzona iestem oddaię oraz Przenayświętszey Maryi Pannie y Aniołowi Stróżowi moiemu Protektorowi Grześników, tudzież y wszystkich Świętych Patronów moich biorę na pomoc moię y Im się oddaię. Ciało zaś moie z Ziemi wzięte także ażeby było przy Kościele Parafialnym Piskowskim pochowane od męża mego, żeby o Duszy moiey pamiętał, a Ja maiąc wzgląd na oczywisty Expens tegoż męża mego mam pamięć za przyglądanie Jego, że mię szczerze przygląda y już się wykosztował około mnie niemało tak z pieniędzy iako też zboża y drobiu do ostatniego się wyciągnął, zaczym Ja maiąc Zapis w Grodzie Ostrowskim od tegoż Pana Jakoba Zaorskiego męża mego zapisaną Summę teyże Summy swoiey zapisaney zpuszczam Złotych Polskich Sześćdziesiąt Mężowi Swemu y Sukcessorom Jego, że mię ma w pamięci w moim upadku y Pomienionego męża mego żeby żaden moy Przyiaciel niemiał w tym nadziei żeby się ten zpust dostać, ale Tym Testamentem dokładam, żeby się odważył poruszyć Jego samego albo Sukcessorów pod drugą tylkąsz Summą zpuszczoną tym Testamentem zobowiązuię przy Bracie swoim Rodzonym y Przyiacielach na tenczas będących na co się podpisuię dla lepszey wiary y wagi iako nieumieiąca pisma ręką trzymaną Konegunda Zaorska. Działo się w Milewie Tosiach Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Die Vigesima Nona Octobris. Dominik Głażewski przyiaciel będący daię krzyż Marcin Chrostowski Przyiaciel będący daię krzyż Paweł Milewski Przyiaciel będący daię krzyż Michał Woysz Przyiaciel proszony manu propria
OZRO1105 (2)17v15.11.1768kwitBiałobrzeskiKurpiewskiDzbenin-Pyszna-PachaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)185.12.1768kwitDębińscyTyszkaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18v5.12.1768zapisDębińskiBudzyńskaDębinyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)195.12.1768oblata tradycji*OlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)195.12.1768kwitKarłowscyTyszkaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)195.12.1768inhibicjaŻyznowskiDobki-MścichyA. D.Zamów za 80 zł + VAT
OZRO1105 (2)19v14.12.1768roboracjaMierzejewscyBobińskiBobinA. D.Zamów za 80 zł + VAT
OZRO1105 (2)19v14.12.1768darowiznaMierzejewskiBobińskiBobinA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)20v17.12.1768intromisjaMaciejBobińskiBobinA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)20v02.01.1769darowiznaMierzejewskiMierzejewskiChrzczonyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)21v02.01.1769oblata wyroku zjazdowego*Milewo-ŁosieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)21v02.01.1769kwitKazłowskiŁempiccy i ChrostowskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)21v09.01.1769intromisjaJózefWądołkowskiRydzewo-Cwiejki, Zaruzie-GozdyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2209.01.1769kwitMierzejewscyMierzejewscyMierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)22v09.01.1769lokacjaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-RepkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)22v09.01.1769zapisMierzejewskiMierzejewskaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2310.01.1769oblata tradycji*Mierzejewo-PrzeczkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2310.01.1769darowiznaWierzbowski i z Jarnutowskich FilochowskaJarnutowskiZałuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2310.01.1769zastawStepnowskiMłodzianowskiOlszewo, DrężewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)23v11.01.1769kwitZaniewscy, Ossowscyurząd niniejszyGosie-LeśnicaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)23v11.01.1769zapisze Złotkowskich KorczakowskaZakrzewskiGerwaty, Korczaki, Mierzejewo-NogawkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2411.01.1769zapisZakrzewskize Złotkowskich KorczakowskaMierzejewo-NogawkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)24v11.01.1769zapisSkarzyńskiMłodzianowskaGrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)24v11.01.1769kwitGumkowskiurząd niniejszyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)24v16.01.1769darowiznaWysockiZaleskiGrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2516.01.1769kwitGrudowscyurząd niniejszyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)25v20.01.1769zapisz Filochowskich KleczkowskaGumkowskiMilewo-Tosie, Mieczki-PoziemakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)25v20.01.1769intromisjaSebastian i MaciejChoromańscyChrzczonyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2620.01.1769zapisBuczyńscyGumkowskaBuczynoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)26v28.01.1769darowiznaBiałobrzeskiKamionowskiKamionowo, Truszki-Sapki, Jakać-BorkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)26v28.01.1769zastawz Zaorskich ChoromańskaMierzejewskiChrzczony, ChoromanyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2728.01.1769oblata testamentu*StanisławMierzejewskiKujawy-NowawieśA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2728.01.1769oblata tradycji*OlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2701.02.1769darowiznaz Zaorskich ChoromańskaChrostowskiChrzczony, ChoromanyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)27v01.02.1769zapisPerzanowskiSkarzyńskiBiałobrzeg-Bliższy, GrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)27v01.02.1769zapisSkarzyńskiz Perzanowskich TyborowskaGrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2801.02.1769darowiznaChrostowskiz Zaorskich ChoromańskaChrzczonyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2809.02.1769zapisBudnyKaczyńskaBiałobrzeg-Dalszy, Żebry-Ostrowy, Żebry-ChudekA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)28v11.02.1769intromisjaJanChrostowskiChoromanyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)28v11.02.1769zamianaStrzeszewskiMierzejewskiWiśniewo-WielkieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2923.02.1769zapisDąbkowskiŻochowskaŻochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)2923.02.1769darowiznaGerwatoskiGerwatowskiGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)29v23.02.1769kwitz Zagrzewskich Stepnowskaurząd niniejszyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)29v18.02.1769kwitCiokurząd niniejszyOstrołękaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)29v18.02.1769kwitNakielski, Wysocki, Parzelskiurząd niniejszyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3003.03.1769darowiznaz Załęskich StepnowskaGrabowskiOlszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)30v03.03.1769kwitMierzejewscyTyszkaMierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-ZapieczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)30v03.03.1768zastawTyszkaDobkowskiMierzejewo-ZapieczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3106.03.1769intromisjaMarcinGrabowskiOlszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)31v06.03.1769zastawGrabowskiNakielskiGrabowo, OlszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)31v06.03.1769kwitMierzejewskiBudzeńskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3209.03.1769dożywocieŻebrowskiBiałobrzeskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3209.03.1769zastawz Białobrzeskich ŻebrowskaBudnyBiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)32v09.03.1869darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-RepkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3315.03.1769darowiznaz Stepnowskich ZaleskaStepnowskiStepna-StaraG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3315.03.1769intromisjaAdamŁempickiNożewo, BiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)33v18.03.1769zastawTrzaskaWierzbowskiOpęchowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)33v18.03.1769zapisz Ponikowskich KleczkowskaFilochowscySuskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)34v18.03.1769kwitWięckowskiFilochowscyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)34v18.03.1769cesjaz Dziedowiczów DzwonkowskaBabskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3518.03.1769kwitDzwonkowskaz Dziedowiczów DzwonkowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3518.03.1769zastawMieczkowskiMilewskiMieczki-Poziemaki, Milewo-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)35v18.03.1769zapisMostyłz Korczakowskich MostyłKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)35v18.03.1769kwitMierzejewscyOlszeskiKaczyno-Stare, Kaczyno-ToboliceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3618.03.1769oblata darowiznyz Wierzbowskich RykaczewskaTrzaskaTrzaski, Laskowiec, Przytuły, RykaczeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)36v21.03.1769błędna protestacjaFranciszekMierzejewskiChoromanyG. N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)36v04.04.1769oblata cesjiKorczakowskiŻelechowskiPrzeczkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3704.04.1769intromisjaStanisławZaleskiGrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)37v08.04.1769kwitNiesiobęckiZałęskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)37v08.04.1769zastawZałęskiNiesiobęckiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3815.04.1769darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3815.04.1769zastawMierzejewscyKaczyńskiKaczyno-Stara-Wieś, Kaczyno-ToboliceG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3815.04.1769kwitMikołajProsieńskiBiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)38v21.04.1769oblata zastawuWiśniewskiFilochowscyWiśniewo-Wielkie, Wiśniewo-Bajki, FilochyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3921.04.1769darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)3921.04.1769darowiznaDąbkowskiChoromańskiDąbek-Podkowa, ChoromanyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)39v21.04.1769zastawDąbkowskiChoromańskiDąbek-PodkowaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4013.05.1769kwitKlickiZałęskiKaczynG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4013.05.1769zastawStepnowski, z Łuniewskich StepnowskaKrukowskiStepna-Michałki, NakłyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)40v13.05.1769oblata zastawuSarnackiOlszewskiŻmijewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4127.05.1769zastawDąbkowskiDamięckiDamiętyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4127.05.1769kwitGumkowskiŁempickiMierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-CzamrowinaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)41v27.05.1769intromisjaAdamMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4231.05.1769intromisjaAdamMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4231.05.1769intromisjaJózef i TeklaChełstowscyGierwatyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)42v06.06.1769kompromisŁempickiKlickiNożewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)42v20.03.1769oblata skryptuZakrzewskiOstrołękaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4320.03.1769zapisStepnowskiz Żebrowskich StepnowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4310.06.1769intromisjaStanisławGierwatowskiGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)43v14.06.1769zastawTyszkowieJabłońskiWiśniewo-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4414.06.1769kwitCiszkowskiStepnowskiCiskA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4414.06.1769darowiznaKurpiewskiZaruskiRostki, Zaruzie-Bagienice, DamianyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4419.06.1769intromisjaAdamJabłońskiWiśniewo-WielkieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)44v04.07.1769intromisjaHilary FelixTrzaskaKleczkowo, Trzaski, Laskowiec, Przytuły, Dąbek-Podkowa, Opęchowo, Kurpie, Dzbenin-Pyszna-Pacha, Żyznowo, Bacze-MokreA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)44v04.07.1769intromisjaHilary FelixTrzaskaLaskowiec, Przytuły, Jemielite, RykaczeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4504.07.1769kwitTurczyn-BudzyńskiBobińskiKorczaki, BobinA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)45v04.07.1769zastawBobińskiBobińskiBobinA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4606.07.1769intromisjaBartłomiejMierzejewskiMierzejewo-WielgouchyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4606.07.1769darowiznaDamięckiModzelewskiGierwaty, SierzputyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)46v06.07.1769zastawDamięckiModzelewskiGierwaty, DamiętyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)46v06.07.1769oblata kontraktuDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)47v21.07.1769zapisCiszkowskiKwiatkowskaCiskA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)47v21.07.1769roboracjaNożewskiDzbeńskiŁaskarzeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4821.07.1769darowiznaNożewskiDzbeńskiŁaskarzeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)48v21.07.1769darowiznaStepnowskiGlinkaŻebry-Pieczyska, Żebry-ChudekA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)48v21.07.1769kwitMierzejewskiDzbeńscy, z Dzbeńskich KurpiewskaDzbenino-Pyszna-PachaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4921.07.1769kwitMierzejewskiDzbeńscyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)4921.07.1769kwitDzbeńscy, z Dzbeńskich KurpiewskaBiałobrzeskiDzbenin-Pyszna-PachaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)49v21.07.1769zapisKurpiewskiDzbeńskaKurpieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)49v21.7.1769oblata skryptuMichałDuczymińskiDzbeninA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)49v12.08.1769intromisjaPawełStepnowskiStepna-StaraA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5012.8.1769kwitPomian-SuskiZagórskiZamośćA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5012.08.1769kwitZagórskiPomian-SuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)50v12.8.1769oblata skryptuKazimierzKrajewskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)50v12.08.1769oblata skryptuJózefBurzyńskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)50v12.8.1769intromisjaMichałDzbeńskiŁaskarzeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5102.09.1769prorogacjaBukowski, SzulborskiGlinka, DzwonkowskiSusk, Glinki-Jarzyły, Nowawieś-KujawyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)51v09.09.2769prorogacjaBukowskiMostowskiSusk, ŁawyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)51v09.09.1769zastawz Buczyńskich DzierżanowskaDobkowskiWólkaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5209.09.1769zastawZałęskiŻebrowskiŻebry-ChudekA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5209.09.1769kwitChełstowskiCiszkowskiCiskA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5213.09.1769darowiznaBukowskiZambrzyckiSusk, RozworyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)52v13.09.1769kwitStepnowskiGlinkaŻebry-Chudek, Żebry-PieczyskaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)52v13.09.1769zamianaGumkowskiz Dobkowskich ZałuskaTyszki-Ciągaczki, ZałuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)52v13.09.1769zastawMieczkowskiPiskowskiMieczki-Poziemaki, PiskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5319.10.1769kwitNakielskiGrabowskiOlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5319.10.1769zapisMierzejewskiKrukowskiKołaki, KrukiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)53v27.10.1769zastawStepnowskiDamięckiDamiętyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)53v27.10.1769darowiznaz Zaleskich ZałęskaMierzejewskiŻebry-Grzymki, Żebry-Zwierzchlewo, KołakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)544.11.1769darowiznaMierzejewski 'Bączyk'Mierzejewski 'Gącarz'Mierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)544.11.1769oblata darowiznyMierzejewski 'Bączyk'Mierzejewski 'Gącarz'Mierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)54v11.11.1769darowiznaŻebrowskiŻebrowskiŻebry-ChudekA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)54v11.11.1769intromisjaFranciszekTyszkaTyszki-NadboryA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5511.11.1769kwitz Wierzbowskich KurpiewskaWierzbowscyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5511.11.1769dożywocieKurpiewskiWierzbowskaOpęchowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5513.11.1769intromisjaHilaryŻebrowskiŻebry-ChudekA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)55v13.11.1769darowiznaSzabłowskiSzabłowscyMieczki-Poziemaki, Milewo-ŁosieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)55v24.11.1769darowiznaz Szabłowskich MieczkowskaSzabłowskiMieczki-Poziemaki, Milewo-ŁosieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5624.11.1769darowiznaTyborowskiŻebrowskiKrukiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5629.01.1770zapisWierzbowskiFilochowskaDzbenin-Pyszna-PachaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)56v29.01.1770zapisWysoczarskiMierzejewskaWysocarzG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)56v29.01.1770zastawTrzaskaTruszkowskiOpęchowo, KurpieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)56v13.02.1770zapisCiszkowskiSuchockaCiskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5713.02.1770cesjaWyczarskiRostkowskiRostki-SuchodółG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5713.02.1770zastawz Załęskich StepnowskaPolkowskiDrężewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)57v19.03.1770zastawStepnowskiChełstowskiStepna-MichałkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5819.03.1770darowiznaGrabowskiKorczakowskiStepna-Michałki, KorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5819.03.1770oblata testamentu*PiotrSkarzyńskiGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5823.03.1770roboracjaDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)58v23.03.1770recesjaDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)58v23.03.1770kwitDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5927.03.1770intromisjaPiotrChrostowskiSawały-LeśneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)5927.03.1770oblata inwentarzaKazimierzŻebrowskiDamiętyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)59v29.03.1770intromisjaAgnieszkaz Damięckich ŻebrowskaDamiętyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)59v29.03.1770darowiznaBiałobrzeskiBobińskiBiałobrzeg, Kaczyno-Stare, KrukiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6021.04.1770darowiznaKorczakowskiKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6021.04.1770darowiznaKorczakowskiKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6021.04.1770intromisjaAnnaz Perzanowskich SkarżyńskaGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)60v02.05.1770zastawOpęchowskiMierzejewskiOpęchowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)60v02.05.1770kwitMierzejewscyOpęchowskiOpęchowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6102.05.1770darowiznaOpęchowskiMierzejewskiDzbenin-Pyszna-PachaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6105.05.1770darowiznaMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany SzcześnikMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)61v05.05.1770darowiznaMłodzianowskiŁempickiBiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)61v05.05.1770darowiznaz Korczakowskich MierzejewskaKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)61v05.05.1770dożywocieMierzejewskiMierzejewskaZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6205.05.1770darowiznaZaorski, z Zaorskich MierzejewskaTruszkowskiRostki-SuchodółG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6211.05.1770intromisjaFranciszekMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)62v11.05.1770intromisjaWojciechMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6323.05.1770darowiznaŁadaŁadaŁadyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6323.05.1770kwitŁadaŁadaKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6323.05.1770kwitGumkowscyŁadaWólka, ŁadyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)63v23.05.1770zastawOpęchowskiWierzbowskiOpęchowo, Dzbenin-Pyszna-PachaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)63v23.05.1770zastawKonarzewskiBagieńskiNożewo, Stepna-MichałkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6423.05.1770błędna intromisjaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6406.06.1770intromisjaAntoniNałęcz MałachowskiRogalew-CzarnotrzewG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6406.06.1770zastawZałęskiNapiórkowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)64v06.06.1770zastawKorczakowskiNapiórkowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)64v06.06.1770zastawz Choromańskich ŁempickaChoromańskiChrostowo-Wielkie, KleczkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)64v13.06.1770darowiznaCwalinaBuczyńskiBuczynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65a13.06.1770zamianaŻochowskiTyszkaTyszki-CięgaczkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65av16.06.1770darowiznaTyszkaTyszkaTyszki-CięgaczkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65av20.06.1770intromisjaJakubŁadaŁadyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65b20.06.1770zastawGrabowskiMłodzianowskiOlszewo, DrężewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65b20.06.1770kwitMierzejewskiStruniawskiMierzejewo-Struniawy, Mierzejewo-NogawkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65bv20.06.1770zastawŻebrowskiGlinkaŻebry-PieczyskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65bv20.06.1770kwitz Mierzejewskich Mierzejewska zwana GącarzMierzejewski zwany ZachariaszG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)65bv20.06.1770dożywocieMierzejewski zwany GącarzMierzejewskaMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6620.06.1770dożywocieChoromańskiz Zaorskich ChoromańskaRostkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6630.06.1770intromisjaFranciszekBuczyńskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)66v30.06.1770potwierdzenieBukowskiDąbrowski, z Bielawskich DąbrowskaSuskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)66v30.06.1770recesjaDąbrowskiBukowski, Dabrowski, BielawskiSuskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6730.06.1770kwitDąbrowski, z Bielawskich DąbrowskaBukowskiSuskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)67v30.06.1770prezentacja sumyAntoniBukowskiSuskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6830.06.1770zastawz Załęskich StepnowskaNakielskiOlszewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6830.06.1770cesjaStepnowskiDamięckiStepna-MichałkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)68v30.06.1770kwitGrabowskiGrabowskiGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)68v30.06.1770zapisMierzejewski dicti KłosekMierzejewska dicti KsikMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)68v30.06.1770zapisGumkowskiPędzichŁadyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6930.06.1770kwitz Tyszków MierzejewskaMierzejewski zwany SzczepanikMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)6930.06.1770zapisMierzejewski zwany Pawlakz Tyszków MierzejewskaMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)69v30.06.1770cesjaz Olszewskich Truszkowskaz Truszkowskich PodbielskaGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)69v09.07.1770kwitz Truszkowskich PodbielskaGrabowskiGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7009.07.1770zapisPobielskiTruszkowskaChmielewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7009.07.1770dożywociePobielskiTruszkowskaChmielewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)70v09.07.1770roboracjaDuczymińscyz Bielawskich DąbrowskaCzernie-Kobylino, Prabuty-JemielisteG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)70v09.07.1770zastawDuczymińscyz Bielawskich DąbrowskaCzernie-Kobylino-Prabuty-JemielisteG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7109.07.1770zastawKaczyńskiz Zembrzuskich ZalewskaZalesie-RomanyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7109.07.1770kwitStepnowscyStepnowskiStepna-MichałkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)71v14.07.1770zapisDzwonkowskize Skrodzkich DzwonkowskaPrzytuły, LaskowiecG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)71v14.07.1770darowiznaNiesiobędzcyNiesiobędzkiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7214.07.1770zastawNiesiobędzkiNapiórkowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7214.07.1770zastawChełstowskiNapiórkowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)72v14.07.1770darowiznaKorczakowskiMostyłKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7314.07.1770zapisZaorski?Chrostowo-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7321.07.1770kwitz Sulkowskich BudnaMostowskiPruszki, Łasiewity, ŁawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)73v21.07.1770zapisBudnyz Sulkowskich BudnaPruszki, ŁasiewityG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)73v21.07.1770dożywocieMierzejewski zwany Kalasaz Zaorskich MierzejewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)73v21.07.1770oblata inwentarzaAntoniBiałobrzeskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7421.07.1770zastawz Załęskich StepnowskaMłodzianowskiDrężewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7404.08.1770cesjaz Zaorskich MierzejewskaBrajczewskiGoskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)74v04.08.1770zapisBuczyńskiz Dobkowskich BuczyńskaDobkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)74v04.08.1770zastawKonarzewskiZacharkiewiczNożewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)74v18.08.1770darowiznaŻochowskiŻochowskiŻochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7518.08.1770kwitŻochowskiŻochowskiŻochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7518.08.1770zastawŻochowskiŻochowskiŻochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)75v18.08.1770zastawŻochowskiŻochowskiŻochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)75v18.08.1770darowiznaMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany WojcieszczykMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)75v18.08.1770darowiznaMurawskiŻebrowskiŻebry-Kończany, ŻerańG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7618.08.1770cesjaz Mierzejewskich DamięckaŁempicki i inniMierzejewo-Czamrowina, Mierzejewo-Janczyki, Mierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-WielgouchyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)76v23.08.1770kwitBudzyńskiKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)76v23.08.1770kwitBudzyńskiKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7705.09.1770oblata intercyzyWyszkowscyKrasińskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)78v05.09.1770kwitBudzyńskiKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7912.09.1770darowiznaMilewskiMieczkowskiMilewo-Łosie, KleczkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)7913.09.1770darowiznaSzabłowskiSzabłowskiSzabły-MłodeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)79v13.09.1770zastawz Suchcickich MierzejewskaMierzejewskiBobinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)79v15.09.1770kompromisZaleski, ze Stepnowskich ZaleskaŁempickiGlinki-Jarzyły, NożewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8015.09.1770darowiznaz Mierzejewskich MierzejewskaBobińskiMierzejewo-Jarnuty, BobinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)80v15.09.1770dożywocieMierzejewskiz Mierzejewskich MierzejewskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)80v15.09.1770roboracjaDzwonkowskiDzwonkowskiLaskowiec, PrzytułyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8120.09.1770oblata ugodyZacharkiewiczGrędzińskiOstrołękaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8222.09.1770potwierdzenieŁempicki, StrzemiecznyZalescyNakłyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)82v22.09.1770kwitMostyłowieKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8328.09.1770intromisjaMichałMieczkowskiMilewo-Łosie, KleczkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8328.09.1770kwitBudzyńskiMostyłKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)83v28.09.1770prorogacjaze Stepnowskich Zaleska, ZalescyŁempicki, StrzemiecznyGlinki-JarzyłyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)83v28.09.1770kwitDzwonkowskiBiałobrzeskiChojnówko, BiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8428.09.1770darowiznaBobińskiBobińskiBobinG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8423.10.1770zastawNakielskiKrukowskiNakły, KrukiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)84v29.10.1770roboracjaMierzejewscyMierzejewscyNowawieś-KujawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8529.10.1770intromisjaAugustynMierzejewskiNowawieś-KujawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8529.10.1770oblata testamentu*z Sokołowskich ZaorskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)853.11.1770inhibicjaMierzejewski, Dobkowski i inniMierzejewo-ZapieczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)85v3.11.1770relacja z inhibicjiMierzejewo-ZapieczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)85v17.11.1770(?)darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8617.11.1770(?)darowiznaChełstowskiŁempickiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8617.11.1770(?)submisjaChełstowskiŁempickiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)86v24.11.1770zapisMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8724.11.1770zastawOlszewskiŻmijewskiŻmijewo-Zagroby, ŻmijewkoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8724.11.1770darowiznaWysockiMierzejewskiMierzejewo-Janki-StareG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)87v24.11.1770darowiznaSzabłowskiWysockiMieczki-Poziemaki, Milewo-ŁosieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)87v24.11.1770zastawGumkowskiMierzejewskiDamiany, KleczkowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)885.12.1770kwitWysockiMierzejewskiMierzejewo-Janki-Stare, Milewo-ŁosieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)88v5.12.1770darowiznaSzabłowskiWysockiMieczki, Milewo-Dudziki, Milewo-ŁosieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)88v5.12.1770cesjaDąbrowska z BielawskichDąbrowskiCzerznie, Prabuty, Kobylino-JemielisteG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)8907.01.1771oblata kwituKarczewskistarostwo ostrołęckieOstrołękaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)89v07.01.1771darowiznaMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany WojcieszczykMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9007.01.1771zastawMierzejewski zwany BączykMierzejewski zwany WojcieszczykMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9007.01.1771darowiznaŻochowskiŻochowscyŻochy-MilanG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)90v01.02.1771zapisBobińskiChełstowskaBobin, Struniawy, Mierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)90v06.02.1771roboracjaMossakowski, z Załęskich MossakowskaDzwonkowskiPrzytuły, LaskowiecG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9106.02.1771zapisBiałobrzeskiBiałobrzeskiBiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)91v06.02.1771zastawTyszkaDobkowskiMierzejewo-ZapieczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9206.02.1771darowiznaTyszkaTyszkaMierzejewo-ZapieczneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9216.02.1771zapisChoromańskiChoromańskaChoromany-Witnica, Chrostowo-WielkieG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)92v02.03.1771darowiznaChądzyńskiGlinkaPienice, Glinki-JarzyłyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)92v02.03.1771zastawOpęchowskiWierzbowskiOpęchowo, DzbeninG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9302.03.1771zastawOpęchowskiWierzbowskiOpęchowo, DzbeninG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9309.03.1771zastawDamięckiz Żebrowskich ŻebrowskaDamiętyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)93v29.03.1771intromisjaTomasz i DorotaNakielscyGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9429.03.1771dożywocieDąbrowskiz Bielawskich DąbrowskaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9413.04.1771darowiznaŻerański, ŻmijewskiBorkowskiŻerań-WielkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)94v13.04.1771cesjaDąbkowscyŻerańskiGrabowo, Bobin, Żerań-WielkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)94v13.04.1771lokacjaŻmijewskiŻerańskiŻochy, Żerań-WielkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9520.04.1771zastawŚwiderskiBudzyńskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9520.04.1771cesjaz Przeczkowskich KarłowskaKarłowskiŻebry-PerosyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9524.04.1771kompromisBudziszewscyMierzejewscyMierzejewo-Wojsze, Mierzejewo-RepkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9624.04.1771zastawz Załęskich StepnowskaMłodzianowskiOlszewo, DrężewoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9624.04.1771zastaw*GierwatowskiDamięckiMierzejewo-RepkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9601.05.1771intromisjaGabriel i StanisławBudziszewscyMierzejewo RepkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)96v01.05.1771zastawWierzbowskiChoromańskiChoromanyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)96v01.05.1771zastawŻochowskiŻochowskiŻochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9702.05.1771kwitNapiórkowskiNiesiobędzkiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9702.05.1771darowiznaNiesiobędzkiNapiórkowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)97v02.05.1771darowiznaNapiórkowskiNiesiobędzkiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)97v02.05.1771zastawNiesiobędzkiNapiórkowski, z Załęskich NapiórkowskaKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9802.05.1771intromisjaJózefMierzejewskiMierzejewo-Janki-StareG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9811.05.1771zastawKorczakowskiBudzyńskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)98v11.05.1771zastawChełstowskiBudzyńskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)98v11.05.1771zastawz Krukowskich BiałobrzeskaPerzanowskiBiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9911.05.1771zastawSlaskiMierzejewskiKaczynoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)9922.05.1771zapisMierzejewskiMierzejewskaChoromanyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)99v22.05.1771zastawGrabowskiZaleskiGrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)99v22.05.1771intromisjaJanNapiórkowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10022.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-StruniawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10022.05.1771darowiznaStruniawskiStruniawskiMierzejewo-StruniawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)100v22.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Struniawy, NogawkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)100v25.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Nogawki, StruniawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10125.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiStruniawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10125.05.1771zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Nogawki, StruniawyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)101v01.06.1771intromisjaMarcinMostyłKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)101v01.06.1771zastawDzwonkowskiŻebrowskiMierzejewo-WojszeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10201.06.1771darowiznaKaczyńskiKrukowskiŻebry-Chudek, BiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10201.06.1771darowiznaGumkowskiBiałobrzeskiDzbenin-Pyszna-PachaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)102v20.06.1771zastawMierzejewskiDzwonkowskiNowawieś-Kujawy, Laskowiec, PrzytułyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10320.06.1771zapisZembrzuski, z Rębowskich Zembrzuskaz Mossakowskich DzwonkowskaPonikiew, Rzechowo-Wielkie, Wola-PienickaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)103v20.06.1771zapisDzwonkowskiz Mossakowskich DzwonkowskaLaskowiec, PrzytułyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10420.06.1771kwitDzwonkowskiZembrzuskiPrzytułyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10401.07.1771zastawGumkowskiDługoborskiDamianyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)104v01.07.1771zastawKurpiewskiDobkowskiDobki, ŻochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)104v01.07.1771darowiznaMieczkowskiMieczkowskiMieczki-PoziemakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10501.07.1771cesjaGumkowski i inniPonikiewskiMieczki-PoziemakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)105v01.07.1771cesjaMieczkowscyPonikiewskiPiski, Witnica-Pryki, MieczkiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)105v01.07.1771kwitBiałobrzeskiGumkowskiDzbenin-Pyszna-PachaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10601.07.1771oblata skryptuFranciszekBudnyBudne-SowiętaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)106v01.07.1771darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)106v01.07.1771kwitz Mierzejewskich MierzejewskaMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10701.07.1771zapisMierzejewskiMierzejewskaMierzejewo-JarnutyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)107v01.07.1771zapisz Ciszkowskich TyszkaCiszkowskiCiskG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10806.07.1771kwitMostyłowieKorczakowskiKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10806.07.1771kwitBudzyńskiMostyłKorczakiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)108v06.07.1771darowiznaz Tyszków MierzejewskaFilochowskiDąbek-Podkowa, Mierzejewo-Zapieczne, FilochyG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)108v06.07.1771zapisMierzejewskiz Tyszków MierzejewskaMierzejewo-Zapieczne, Mierzejewo-Jarnuty, Dąbek-PodkowaG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)10912.07.1771kwitWierzbowskiWojszMierzejewo-WojszeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)109v12.07.1771zastawWojszCzarkowskiMierzejewo-WojszeG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)109v12.07.1771zastawZałęskiPerzanowskiBiałobrzegG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11012.07.1771darowiznaz Olkowskich BudnaZabielskiZabiele, BudneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11012.07.1771dożywociez Zabielskich 1v Maykowska 2v BudnaZabielskiBudneG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11012.07.1771oblata przywilejuAntoniBukowskiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)110v27.07.1771zapisŚlubowskiZbierzchowskiBrodowo-Kucze, Rembiszewo-RzembikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11127.07.1771kwitGrabowskiŚlubowskiJaworki, Grabowo, Kucze, Brodowo-Kucze, Rembisze-RzembikiG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)111vJaworki, GrabowoG.N.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)111vzastawKaczyno-Stare, Żebry-OstrowyZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112cesjaŻebry-Sławki, Stepna-StaraZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112zastawOlszewo, DrężewoZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112darowiznaŻebry-KonczanyZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)112v31.08.1771oblata skryptuPrzyborowskiStarostwo OstrołęckieOstrołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11331.08.1771intromisjaJózefMierzejewskiMierzejewo, Wojsze, RepkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)113v13.09.1771darowiznaz Buczyńskich 1v Żochowska 2v DzierżanowskaDobkowskiWólka, DobkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11413.09.1770darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11413.09.1771zastawChełstowski i inniNakielskiStrzemieczne, Grabowo, OlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)114v13.09.1771darowiznaz Nożewskich ZałęskaDzbeńskiZałęże-Rzezaki, Łaskarze, DobrołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11513.09.1771kwitNakielscyStepnowskiOlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11513.09.1771kwitz Białobrzeskich ZaleskaŻebrowskiŻebry-Pieczyska, Żebry-OstrowyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)115v13.09.1771darowiznaStrzemiecznyOchenkowskiStrzemieczne-Niemierze, OchenkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11613.09.1771przypisOpęchowskiMierzejewskiOpęchowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11613.09.1771kwitMierzejewskiOpęchowskiOpęchowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)116v20.09.1771intromisjaMichałDzbeńskiŁaskarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)116v25.09.1771darowiznaz Ciszkowskich ZałęskaCiszkowskiCiskG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1174.10.1771zapisŻebrowskiMierzejewskiMierzejewo-NogawkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)117v4.10.1771cesjaFilochowscy i inniFilochowskiSawały, Milewo-Wielkie, WołkowceG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1184.10.1771zapisWierzbowskiz Filochowskich WierzbowskaDzbenin-Pyszna-PachaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11819.10.1771darowiznaz Ciszkowskich TyszkaZaleskiKołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)118v19.10.1771oblata kontraktuZaruskiNogawczyńskiJunochyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)11919.10.1771oblata skryptuMichałPrzyborowskiOstrołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)119v26.10.1771intromisjaTadeusz i MateuszJaniszewscyMiastkowo, ZaruzieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12026.10.1771darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-Jarnuty, Mierzejewo-ZapieczneG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)120v26.10.1771darowiznaChełstowskiŁempickiCisk, Nożewo, NożewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12126.10.1771cesjaŻebrowscyŁempickiNożewo, Łaskarze, DobrołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12130.10.1771zapisKumieńskiWysoczarskaSeroczyn, ZalesieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)121v9.11.1771intromisjaAdamŁempickiNożewo, NożewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)121v9.11.1771cesjaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1229.11.1771kwitMierzejewski zwany KłosekMierzejewski zwany SzcześnikMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)122v23.11.1771cesjaDamięckiStepnowskiStepna-MichałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)122v23.11.1771zapisMierzejewskiz Wojszów MierzejewskaMierzejewo-Repki, Mierzejewo-BorowceG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12323.11.1771zapisStrzemiecznyBiałobrzeskaStrzemieczne-NiemierzeG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12323.11.1771darowiznaStrzemiecznyBrodowskiStrzemieczne-Niemierze, Strzemieczne-WiosnyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)123v23.11.1771zastawBrodowskiZabielskiStrzemieczna-Wiosny, GołębieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12423.11.1771darowiznaZaleskiGrabowskiGrabowo, OlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)124v29.11.1771zastawz Żebrowskich ŻerańskaMierzejewskiŻerań, Mierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)124v29.11.1771zapisMierzejewskiz Żerańskich MierzejewskaMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1257.12.1771cesjaŻebrowscyStepnowskiNożewo, Dobrołęka, StepnaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)125v16.12.1771darowiznaTrzaskaTrzaskaOpęchowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)125v16.12.1771zastawKrukowskiKrukowskiBiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12624.12.1771cesjaDzwonkowski, z Mossakowskich DzwonkowskaZambrzyckiPrzytuły, Laskowiec, Wiśniewko, Poniekiew-Mała, Rzechowo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12624.12.1771zapisZambrzyckiDzwonkowscyPonikiewG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)126v24.12.1771kwitDzwonkowski, z Mossakowskich DzwonkowskaZambrzyckiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12718.01.1772intromisjaMałgorzataz Wojszów MierzejewskaMierzejewo-Repki, Mierzejewo-PrzeczkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12718.01.1772manifestacjaGumkowski, z Mierzejewskich Gumkowskaz Wojszów MierzejewskaMierzejewo-Nogawki, Mierzejewo-RepkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)127v18.01.1772zapisMilewskiMierzejewskiMilewo-ŁosieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)127v18.01.1772zapisMierzejewskiMilewskaKołaki-ZagnatowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12818.01.1772darowiznaTrzaskaTrzaskowieOpęchowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)128v18.01.1772intromisjaJan i MonikaGumkowscyMierzejewo-Przeczki, Mierzejewo-Nogawki, Mierzejewo-RepkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)128v10.02.1772zastawZałęskiMiłobędzkiBiałobrzeg, MiłobędzinG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12910.02.1772zastawBiałobrzeskiHumięckiBiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)12910.02.1772zapisBiałobrzeskiBiedrzyckiBiałobrzeg, BiedrzyceG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)129v13.02.1772kwitOgonowscyNapiórkowscyOgony, ModzeleG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)129v13.02.1772darowiznaTyszkaFilochowskiDąbek-Podkowa, Mierzejewo-RepkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13013.02.1772abrenuncjacjaz Tyszków FilochowskaTyszkaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)130v13.02.1772zapisFilochowskiz Tyszków FilochowskaDąbek-Podkowa, Mierzejewo-RepkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)130v13.02.1772zapisz Wojszów MierzejewskaTruszkowskiMierzejewo-Repki, Mierzejewo-Borowce, Mierzejewo-WojszeG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13113.02.1772zapisBełdyckiz Gniazdowskich BełdyckaMierzejewo-Janki-StareG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13122.02.1772zastawStepnowskiStepnowskiStepna-StaraG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)131v22.02.1772intromisjaFranciszekMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)131v22.02.1772intromisjaFelicjanTyszkaMierzejewo-Przeczki, Mierzejewo-ZapieczneG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13222.02.1772intromisjaJakubMierzejewski zwany WojcieszczykPrzeczki, Mierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13222.02.1772kwitTyszkaTyszkaMierzejewo-ZapieczneG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)132v22.02.1772zapisMierzejewskiz Mierzejewskich MierzejewskaMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)132v22.02.1772zapisStepnowskiStepnowskiStepna-Stara, MichałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13322.02.1772zapisz Wysockich 1v Łempicka 2v ŻochowskaWiśniewskiChrostowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)133v22.02.1772kwitTyszkowieFilochowskiPryki-WitnicaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)133v22.02.1772zastawFilochowskiWysockiPryki-WitnicaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13426.02.1772cesjaz Czartoryskich ZaorskaMierzejewskiChrostowo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13426.02.1772zastawBiałobrzeskiDzwonkowskiChojnówkoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13407.03.1772zastawMonińskiChełstowskiNożewo, Stepna-Michałki, NożewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)134v07.03.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaGrabowskiOlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)134v07.03.1772zastawz Załęskich StepnowskaŻebrowskiOlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13507.03.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaBiedrzyckiOlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)135v09.03.1772oblata ordynansuFabian SebastianKleczeńskiZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)135v12.03.1772oblata uniwersałuMaciejŻaboklickiZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)136v12.03.1772oblata uniwersałuMateuszTyszkaZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)137v18.03.1772darowiznaChrostowskiChrostowskiChrostowo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)137v18.03.1772zastawMieczkowskiMieczkowskiMieczki-PoziemakiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13818.03.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13818.03.1772intromisjaŁukaszFilochowskiDąbek-PodkowaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)138v18.03.1772kwitChrostowskiChrostowskiChrostowo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)138v18.03.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13918.03.1772darowiznaŻebrowskiŻebrowskiNakłyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)13918.03.1772darowiznaBiałobrzeskiStepnowskiBiałobrzeg, DrężewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)139v18.03.1772darowiznaWysockiMieczkowskiMilewo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)139v18.03.1772zapisMieczkowskiz Wojszów MieczkowskaMilewo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14021.03.1772kwitBudnyz Białobrzeskich ŻebrowskaBiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14021.03.1772zastawz Białobrzeskich ŻebrowskaBiałobrzeskiBiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)140v21.03.1772intromisjaWojciechChrostowskiMierzejew-Przeczki, Chrostowo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)140v21.03.1772darowiznaKorczakowskiNapiórkowskiKorczakiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14121.03.1772zastawKoczakowskiBudzeńskiKorczakiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14124.03.1772cesjaCiszkowskiŻerańskiŻebryG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14124.03.1772darowiznaGierwatowskiGierwatowskiGrabowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)141v24.03.1772zastawBiałobrzeskiBudnyBiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)141v01.04.1772darowiznaZałęscyNakielskiNakłyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14201.04.1772cesjaKrukowskiMiłobędzkiKrukiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14204.04.1772darowiznaMamińskiMamińskiChrostowo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)142v04.04.1772zastawKrukowskiKrukowskiBiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)142v04.04.1772zastawStepnowski, z Załęskich StepnowskaStepnowski zwany KacprzykOlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)142v04.04.1772darowiznaStruniawskiStruniawskiStruniawyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14304.04.1772intromisjaZygmuntNiesiobędzkiKorczakiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14311.04.1772kwitŻmijewscy i ŻerańskiMierzejewskiGrabowo, BobinG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)143v11.04.1772zapisŻmijewskiŻerańskiŻochyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)143v11.04.1772przeniesieniez Chełstowskich 1v Strzemieczna 2 v Chodkowskaz Chełstowskich GromadzyńskaChełstyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14411.04.1772darowiznaŻerański i ŻebrowskiŁempickiŻerań-Mały, Żebry-Perose, Nożewo, NożewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)144v11.04.1772darowiznaZałęskiŁempickiKorczaki, Nożewo, NożewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14511.04.1772zastawStepnowscyGrabowskiOlszewo, GrabowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14513.04.1772cesjaGrabowskiZaleskiGrabowo, OlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)145v13.04.1772intromisjaAntoniNakielskiPrzystań, NakłyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)145v13.04.1772cesjaChoromańskiRostkowskiRostki-SuchodołG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14613.04.1772intromisjaLudwikStepnowskiCzarnowiec, BiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14613.04.1772darowiznaSietrzemieczny, GierwatowskiGromadzyński, z Chełstowskich GromadzyńskaStrzemieczne-Niemierze, Strzemieczne-Olexy, ChełstyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)146v13.04.1772kwitStrzemieczny, z Bartnickich StrzemiecznaŁempickiNakły, NożewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14725.04.1772darowiznaz Żebrowskich zwanych Prządzionik ChełchowskaŁempickiŻebry-Żabin, Nożewo, NożewkoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14725.04.1772cesjaKonarzewscyŁempickiNożewo, NożewkoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)147v25.04.1772roboracjaZaorskiFilochowskiSawały-Dolne, Sawały-Skarłupy, Chrostowo-WielkieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14825.04.1772darowiznaZaorscyFilochowskiSawały-Dolne, Sawały-SkarłupyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)148v02.05.1772oblata ordynansuSzymon TadeuszSuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14902.05.1772oblata ordynansuSzymon TadeuszSuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)14902.05.1772kwitBudziszewskiz Budziszewskich MierzejewskaMierzejewo-BryskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)149v02.05.1772zapisMierzejewskiz Budziszewskich MierzejewskaMierzejewo-BryskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)149v02.05.1772darowiznaKrukowskiMiłobędzkiKrukiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15002.05.1772zastawKrukowskiMiłobędzkiKrukiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15002.05.1772darowiznaNakielskiz Nakielskich ŻebrowskaNakłyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)150v02.05.1772kwitGumkowskiz Ładów TyszkaWólka, Łady, ZałuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)151v02.05.1772darowiznaz Dąbkowskich JarnickaGumkowskiDąbek-Milon, ZałuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)151v02.05.1772darowiznaStruniawskiStruniawskiStruniawyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15202.05.1772zastawStruniawskiStruniawskiStruniawy, Mierzejewo-NogawkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15209.05.1772zastawZałęskiKrukowskiBiałobrzegA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)152v09.05.1772oblata skryptuJakubBieńkowskiZabieleA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15309.05.1772zastawBiałobrzeskiBudnyBiałobrzegA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15309.05.1772zastawStepnowskiBiałobrzeskiStepna-Michałki, Stepna-Stara, BiełobrzegA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)153v09.05.1772intromisjaAdamMamińskiChrostowo-WielkieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)153v09.05.1772kwitz Suchcickich CiszkowskaSuchcickiCiskA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15416.05.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15416.05.1772intromisjaJakubGromadzyńskiChełstyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)154v23.05.1772zastawDąbkowskiŻmijewskiŻochyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)154v23.05.1772intromisjaKarolMiłobędzkiKrukiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15523.05.1772intromisjaStanisławZaleskiOlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15525.05.1772oblata uniwersałuSzymon TadeuszSuskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)155v25.05.1772cesjaChociszewskiStaniszewskiTarnowo-PodosieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15625.05.1772zapisStaniszewskiz Trzasków StaniszewskaTarnowo-PodosieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)156v30.05.1772darowiznaDamięckiz Damięckich MierzejewskaDamiętyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15730.05.1772darowiznaRostkowskiRostkowskiRostkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15712.06.1772zapisz Wojszów MierzejewskaTruszkowskiMierzejewo-Borowce, RepkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15712.06.1772intromisjaSzymon, Paweł, JanZałęscyNakłyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)157v12.06.1772darowiznaStruniawskiŻebrowskiStruniawy, GrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)157v12.06.1772cesjaZacharkiewiczkonwent bernardynów w WidawieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15812.06.1772zastawStruniawskiŻebrowskiStruniawy, GrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15820.06.1772kwitŻmijewscyJabłońskiŻochyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)158v20.06.1772zastawGocłowskiŻmijewskiŻochyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)158v20.06.1772darowiznaz Korczakowskich MierzejewskaNapiórkowskiKorczakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)158v20.06.1772kwitz Mierzejewskich GumkowskaMierzejewskiMierzejewo-Jarnuty, GierwatyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)15920.06.1772zapisGumkowskiz Mierzejewskich GumkowskaWólkaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)159v20.06.1772kwitGumkowskiGumkowskiZałuski, WólkaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)159v20.06.1772zastawMierzejewskiSuskiNowawieś-KujawyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16027.06.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16027.06.1772przypisz Wysockich 1v Łempicka 2v ŻochowskaWiśniewskiChrostowo-WielkieA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)160v27.06.1772cesjaCiszkowskiKołakowskiCiskA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)160v01.07.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16101.07.1772dożywocieStrzemiecznyz Białobrzeskich StrzemiecznaStrzemieczne-NiemierzeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16101.07.1772darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)161v01.07.1772darowiznaNiesiobędzkiZałęskiKorczakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)161v01.07.1772darowiznaz Zaorskich TyszkaZaorskiSawały-Dolne, Sawały-LeśneA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16201.07.1772zapisRostkowskiz Zaorskich RostkowskaRostkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16204.07.1772intromisjaBaltazarRostkowskiMierzejewo-Przeczki, RostkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)162v04.07.1772zapisRostkowskiChoromańskiRostkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16304.07.1772dożywocieDzwonkowskize Skrodzkich DzwonkowskaLaskowiecA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16314.07.1772zastawKrukowskiŻebrowskiKruki, DrężewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16314.07.1772zastawKrukowskiŻebrowskiKrukiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)163v14.07.1772zastawz Białobrzeskich 1v Białobrzeska 2v StepnowskaBiałobrzeskiBiałobrzegG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)163v14.07.1772kwitCiskowskiCiskowskiCiskG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16414.07.1772kwitCiskowskiKołakowskiCiskG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16414.07.1772zastawKołakowskiKołakowskiCiskG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)164v14.07.1772intromisjaStefan, Kazimierz i JadwigaMierzejewscyMierzejewo-Janki-StareG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)164v24.07.1772kwitZałęscyNakielskiNakłyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16524.07.1772intromisjaAntoniStruniawskiStruniawyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16524.07.1772intromisjaJakubStruniawskiStruniawyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)165v24.07.1772darowiznaKrukowskiStepnowskiNakły, DrężewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)165v24.07.1772zapisKrukowskiz Chełchowskich KrukowskaNakłyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16624.07.1772kwitz Mostyłów KorytkowskaMostyłowieKorczaki, WierzbowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)166v24.07.1772zapisKorytkowskiz Mostyłów KorytkowskaWierzbowoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)166v27.07.1772intromisjaLudwikStepnowskiNakłyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)166v27.07.1772darowiznaOpęchowskiMierzejewskiOpęchowo, Dzbenino-Pyszna-PachaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16727.07.1772darowiznaz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16708.08.1772darowiznaz Ogonowskich 1v Żebrowska 2v Dobrołęcka i ŻebrowscyDamięckiDamiętyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)167v08.08.1772zastawOlszewskiBudniKaczyn-Stara-Wieś, Żebry-Ostrowy, Żebry-Chudek, BudneG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16814.08.1772zapisZaleskiz Konarzewskich ZaleskaStepna-MichałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)168v14.08.1772oblata skryptuKrzemucki?OstrołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)168v14.08.1772zapisŻebrowskiz Białobrzeskich ŻebrowskaŻebry-Chudek, StepnaG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)168v29.08.1772darowiznaz Mierzejewskich SuchcickaRostkowscy, MierzejewskiMierzejewo-Janki-Stare, Mierzejewo-JarnutyG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)16929.08.1772oblata skryptuMichałChrzanowskiSuchciceG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)169v05.09.1772intromisjaJakub i Jakub oraz BartłomiejRostkowscy oraz MierzejewskiMierzejewo-Janki-StareG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)169v05.09.1772kwitŻebrowskiStepnowskiNakły, DrężewoG.NZamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17012.09.1772zastawStepnowskiWysockiDrężewo, Nakły, KrukiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17012.09.1772intromisjaWalentyMierzejewskiGrucele, Dzbenin-Pyszna-Pacha, OpęchowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)170v12.09.1772intromisjaŁukaszBobińskiCzarnowiec, Mierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)170v12.09.1772intromisjaWalentyDamięckiDamiętyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17119.09.1772zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-NogawkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17119.09.1772zastawStruniawskiStruniawskiMierzejewo-Nogawki, Mierzejewo-WielgouchyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)171v19.09.1772dożywocieDobrołęckiz Wysockich DobrołęckaDobrołękaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)171v19.09.1772zastawDąbkowskiGumkowskiDąbek-Milan, GumkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17203.10.1772zapisChoromańskiMierzejewskaChoromanyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)172v03.10.1772kwitDzbeńskiŁempickiDzbenin-Pyszna-Pacha, NożewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)172v03.10.1772kwitGierwatowskiGierwatowskiGrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17203.10.1772dożywocieBobińskiz Chełstowskich BobińskaBobinA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17310.10.1772zapisPomian Suskiz Zielińskich SuskaZamośćA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)173v10.10.1772darowiznaDamięckiDamięckiDamiętyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)173v03.11.1772zapisz Chełstowskich OgonowskaCiskowskiCiskA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)1743.11.1772zastawz Załęskich StepnowskaZaleskiOlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)174v21.11.1772darowiznaOlszewskiBiedrzyckiOlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)174v21.11.1772oblata skryptuAdamBębnowskiGlinkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17519.12.1772cesjaMilewskiJakackiChoromany-Witnica, KutaskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)175v13.01.1773zapisz Zielińskich CzartoryskaZgrzebskiSuchcice, LaskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)175v13.01.1773zastawz Damięckich MierzejewskaŻebrowskiDamięty, KołakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17613.01.1773cesjaŻochowskiFilochowskiŻochy, SawałyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17627.01.1773kwitWysockiStepnowskiKruki, DrężewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)176v27.01.1773zapisStepnowskiWysockiDrężewo, NakłyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)176v27.01.1773darowiznaWysockiStepnowskiKruki, DrężewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17730.01.1773intromisjaJózefMierzejewskiMierzejewo-TomaszeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17730.01.1773oblata skryptuSzymonSuskiOstrołękaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)177v30.01.1773zapisChełstowskiKaczyńskiStrzemieczne-Olexy, Kaczyn-ToboliceA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17806.02.1773zapisStepnowskiStepnowskiStepny-Michałki, Stepna-StaraA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)178v06.02.1773zastawMierzejewskiMierzejewski, z Olszewskich MierzejewskaKaczyn-Stara-WieśA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17906.02.1773darowiznaMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17906.02.1773darowiznaFilochowskiGałeckiŁadyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)17906.02.1773zastawMierzejewskiMierzejewskiMierzejewo-JarnutyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)179v06.02.1773intromisjaWalentyDamięckiMierzejewo, DamiętyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)179v06.02.1773zapisz Kaczyńskich ŻebrowskaBiałobrzeskiKaczyn-Stara-Wieś, Białobrzeg-BliższyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18006.02.1773intromisjaLeonGrabowskiGrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18006.02.1773zastawKorczakowskiMostyłKorczakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)180v06.02.1773darowiznaTrzaskaTrzaskowieOpęchowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)180v06.02.1773kwitMierzejewskiKaczyńscyKaczyn-ToboliceA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)180v06.03.1773zastawz Zagrzewskich StepnowskaKlickiOlszewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18106.03.1773zastawDamięckiModzelewskiDamięty, GerwatyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18111.03.1773kwitDąbkowscyRykaczewscyChoromanyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)181v11.03.1773intromisjaStanisławFilochowskiSokołowo, Sawały-Dolne, Sawały-SkarłupyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18212.03.1773juramentAlexanderPełkoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)182v12.03.1773darowiznaBiałobrzeskiŁempickiBiałobrzeg, Mierzejewo-Czamrowina, Mierzejewo-WianczykiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)182v15.03.1773darowiznaSlaskiSlaskiKaczyn-Stara-WieśA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18315.03.1773kwitNakielskiChełstowskiOlszewo, Strzemieczne, GrabowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)18315.03.1773darowiznaWierzbowskiWierzbowscyDzbenin-Pyszna-PachaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)183v30.03.1773kwitSulkowski i KostrzemskaMostowscyŁawyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
OZRO1105 (2)183v30.03.1773darowizna seu oblata skryptuBalcerMamińskiBiałobrzeg-KebleA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59103.01.1788zastawMamińskiZałęski zwany CybulakZałęże-PonikiewkaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59207.01.1788zastawChełchowskiMroczkowskiZbądzA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59307.01.1788zastawz Bonisławskich Załęska, Załęscyz Żebrowskich GłażewskaGłażewo-ŚwięszkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59407.01.1788kwitDzwonkowskiGosiewskiChrzczonyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59514.01.1788zastawGierwatowskiPobóg-OlszewskiZawadyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59615.01.1788zastawBrzóziBrzózyZałęże-RzezakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59715.01.1788zastawOlkowscyBrzóziBiedrzyce-Stara-WieśA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59817.01.1788zapisBatogowski zwany WojewodkaSmolińskaBatogowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW59919.01.1788zapisMamiński zwany LeńdzianikMossakowskaMamino-Wyszki, Mamino-Średniaki, MajkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW591023.01.1788zastawBudnyNapiórkowski zwany JagodaPruszkiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW591125.01.1788zastawKołakowskiCiszkowskiŻebry-PeroseA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW591225.01.1788zastawKołakowskiCiszkowskiKołakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW591325.01.1788kwitRupińskiRupińskiRupino-PokrzywnicaA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW591425.01.1788zapisz Załęskich Kołakowska, KołakowscyGierwatowskiZałęże-Wypychy, Żebry-Perose, KołakiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
RGW591525.01.1788zapisGierwatowski zwany KrólKołakowska zwana PaceszkaGierwaty, Żebry, MłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591629.01.1788kwitBrzozowie, MiłuńskiGlinkaGłażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591730.01.1788kwitŁempickiWilamowskiGosieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591830.01.1788zastawNapiórkowski zwany WilkNapiórkowski zwany WilkMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591901.02.1788kwitOlszewscyNapiórkowskaMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592001.02.1788kwitOchenkowscyOchenkowscyKoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592101.02.1788zapisChrzanowski zwany CyzRostkowskiChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592201.02.1788zapisNapiórkowski zwany BalcerzykMałkowskiNapierki-CięszkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592301.02.1788zapisMałkowskiNapiórkowskaBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592401.02.1788zapisChełstowskiZałęskiMiłunyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592501.02.1788zapisZałęskiChełstowskaZałęże-GartkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592604.02.1788kwitSkarzyńskiGórskiCiskG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592708.02.1788kwitGłażewski, CiszkowscyGlinkaGłużewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592808.02.1788zapisChełstowskiz Biedrzyckich ChełstowskaGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW592909.02.1788zastawZłotkowski, z Chełstowskich ZłotkowskaŚledziewskiGierwaty-Stara-WieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593009.02.1788zastawDługołęcki zwany LudzikDługołęckiOgonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593109.02.1788kwitPepłowscyBukowskiMroczki-Kawki, Mroczki-PęgryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593209.02.1788kwitBukowskiPepłowscySzczepkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593311.02.1788kwitŻebrowskiZałęskiGłażewo-Wity, Żebry-KończanyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593411.02.1788kwitZałęskiGlinkaGłażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593516.02.1788kwitNapiórkowskiNapiórkowskiNapierki-Kmotry, Napierki-CięszkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593616.02.1788zapisŁadaz Sulikowskich ŁadaŻmijewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593728.02.1788kwitMroczkowskiMroczkowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593829.02.1788zastawZłotkowski, z Chełstowskich ZłotkowskaŚledziewskiGierwaty-SzeligiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593901.03.1788zastawŻerańscyRupińskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594006.03.1788kwitMiłuńskiMiłuńskiGłażewo-Cholewy, KołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594106.03.1788zastawSlascyNapiórkowski zwany ŁopuchaGuty-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594210.03.1788zastawSłowikowscyŻewnickiSłowikiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594314.03.1788kwitBudny, z Budnych ŁasiwickaBudnyBudne, Żebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594414.03.1788zapisŁasiwickiz Budnych ŁasiwickaMiłunyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594520.03.1788zapisRzewnickiBatogowskiBiedrzyce-KoziegłowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594620.03.1788zapisKordowskiBatogowskiBiedrzyce-KoziegłowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594728.03.1788zastawGrzybowskiRupińskiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594829.03.1788kwitBrzozowie, CiszkowscyGlinkaGłażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW594901.04.1788zastawZłotkowski, z Chełstowskich ZłotkowskaŚledziewskiGierwaty-StarawieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595001.04.1788zapisz Trzęszczyńskich 1v Chełstowska 2v. KrajewskaChełstowskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595103.04.1788zastawChełchowskiChełchowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595207.04.1788zastawZałęski zwany PodkomorzakZałęskiZałęże-Sędzięta, Załęże-GartkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595310.04.1788zastawChrzanowski zwany PiwowarczykNapiórkowski zwany ZochChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595412.04.1788zastawOlkowskiZabielskiRzechowo-GaćG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595514.04.1788zapisMierzejewskiz Zembrzuskich MierzejewskaKołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595616.04.1788zastawNapiórkowskiNapiórkowski zwany BalcerzykNapierki-Ciężkie, Napierki-KmotryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595718.04.1788kwitz Załęskich ŻebrowskaGlinkaGłażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595823.04.1788zastawCiszkowskiZałęski zwany ZbrzeskiGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW595924.04.1788zastawDługołęckiDługołęckiKoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596024.04.1788zastawŻebrowscyŻebrowskiŻebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596125.04.1788kwitZałęskiZałęski zwany KaczorRupin, Głażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596225.04.1788zapisZałęskiZałęskaKoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596326.04.1788kwitDzwonkowskiDzwonkowskiChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596426.04.1788kwitChrzanowskiChrzanowskiChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596528.04.1788kwitBrzozyChrzanowskiChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596628.04.1788zastawBrzozyChrzanowski zwany CzyżChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596728.04.1788zapisChrzanowskiz Perzanowskich ChrzanowskaChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596828.04.1788zastawŻerańscyDługołęckiOgonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW596929.04.1788kwitZałęski zwany ŚliwkaBuczyńskiZałęże-EliaszeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597030.04.1788zastawGrzybowskiGrzybowskiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597130.04.1788zastawŻerańskiŚledziewskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597202.05.1788zastawMałkowskiGrzybowskiMrozy, BorutyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597302.05.1788zapisRzewnickiz Bobińskich RzewnickaChrconyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597402.05.1788kwitCiszkowscy, ZałęskiGlinkaGłażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597503.05.1788zastawBiedrzyckiZałęskiZałęże-PonikiewkaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597605.05.1788zastawPerzanowskiPerzanowskiGrabowo-Tryłoga, Perzanki-MorgiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597705.05.1788zapisChrzanowski zwany Kalasikz Kamińskich ChrzanowskaChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597805.05.1788zastawChrzanowski zwany WilkChrzanowski zwany KalasikChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW597906.05.1788zastawModzelewskiModzelewskiKołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598007.05.1788kwitGłażewscyGłażewskiGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598107.05.1788zastawGierwatowski zwany KryśpaRupiński zwany DeykaGierwaty-SzeligiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598217.05.1788zapisz Dzwonkowskich NapiórkowskaNapiórkowskiMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598317.05.1788zapisNapiórkowski zwany Jagodaz Napiórkowskich DzwonkowskaŁasiewityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598417.05.1788kwitChełchowskiNapiórkowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598520.05.1788zastawGłażewskiz Załęskich GłażewskaGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598620.05.1788kwitCiszkowskiZałęskiGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598723.05.1788zastawKossakowskiz Szydłowskich MaciszowskaGłażewo-Bobino, Głażewo-RawkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598823.05.1788zastawz Trząszczyńskich 1v Chełstowska 2v Krajewska, ChełstowskiZałęskiZawady, GutyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW598923.05.1788zastawz Trząszczyńskich 1v Chełstowska 2v Krajewska, ChełstowskiZałęskiZawady, GutyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599028.05.1788zastawCiszkowskiz Bonisławskich ZałęskaGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599129.05.1788zastawKordowskiStepnowskiBiedrzyce-KoziegłowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599230.05.1788zastawZabielskiStepnowskiBiedrzyce-KoziegłowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599331.05.1788zastawStepnowski zwany PietraczykStepnowski zwany BocianikStepna-MichałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599431.05.1788zastawNapiórkowski zwany WilkNapiórkowskiMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599502.06.1788kwitChełchowskiNapiórkowski zwany JagodaZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599605.06.1788zastawNapiórkowski zwany JagodaMierzejewskiMałki, BełdykiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599705.06.1788zastawBorucki zwany PieczonkaBoruckiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599806.06.1788zastawZaleskiChrzanowski zwany CzyżChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW599909.06.1788kwitDomańskiNapiórkowskiMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910009.06.1788zastawZałęski zwany DuchnikZałęskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910109.06.1788zastawZłotkowskiŚledziewskiGierwaty-StarawieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910210.06.1788zastawGlinkaChełchowskiGołębieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910312.06.1788zastawRupińskiNapiórkowski zwany MarekBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910414.06.1788kwitNapiórkowski zwany BalcerzykNapiórkowskiModzeleG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910514.06.1788zastawRzewnickiBatogowski zwany KaralusBiedrzyce-KoziegłowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910617.06.1788zastawOlkowski zwany KurOlkowscy zwani JerczykOlki-KurzątkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910718.06.1788zapisŻebrowskiz Zabielskich ŻebrowskaŻebry-ŻabinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910821.06.1788zastawOchenkowskiOchenkowskiOchenki-StarawieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5910921.06.1788kwitKołakowskiBonisławskiChojnowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911023.06.1788kwitRostkowskiNapiórkowskiMroczki-Rembiszewo, ZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911123.06.1788zastawChrzanowski zwany CzyżNapiórkowskiChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911223.06.1788zastawz Sarkowskich Kossakowska, KossakowscyKossakowskiGłażewo-RawkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911323.06.1788zapisGłażewskiz Chełstowskich RowickaGłażewo-CholewyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911423.06.1788zastawz Biedrzyckich Gutowskaz Gutowskich GutowskaGuty-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911524.06.1788zastawMierzejewskiOlkowskiPienice, Olki-KurzątkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911624.06.1788zastawMierzejewskiOlkowski zwany OtłożakPieniceG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911724.06.1788kwitBatogowskiGłażewskiChełchy-WszeboryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911827.06.1788zastawOchenkowskiDługołęckiDługołęka-KoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5911902.07.1788zastawz Załęskich KołakowskaŁasiwickiZałęże-WypychyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912004.07.1788zastawChełstowskiGierwatowskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912106.07.1788zapisNapiórkowski zwany JagodaNapiórkowskaŁasiwityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912208.07.1788zastawNapiórkowski zwany BalcerzykMroczkowskiNapiórki-CiężkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912310.07.1788zastawOchenkowskiDługołęckiOchenki-NoweG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912410.07.1788zastawŁasiewickiŁasiewickiMiłunyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912510.07.1788zastawGlinkaOgonowskiStrzemieczne-WiosnyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912611.07.1788zastawBrzozyChrzanowski zwany CyżChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912711.07.1788zapisNapiórkowski zwany Łopuchaz Drężewskich NapiorkowskaBrzozeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912815.07.1788zastawZaleskiZaleskiStepna-MichałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5912915.07.1788zapisZaleskiZaleskaStepna-MichałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913016.07.1788kwitMamińscyGrabowski, ze Strzemiecznych GrabowskaMamino-LipnikiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913124.07.1788zastawBudnyŁasiewickiPruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913224.07.1788kwitRupińskiBoruckiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913329.07.1788kwitBrzozy, z Biedrzyckich BrzozaBrzozyBrzozeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913429.07.1788zastawZałęskiŻebrowski zwany SławekŻebry-WierzchlasG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913529.07.1788zastawBudnyNapiórkowski zwany JagodaŁasiewityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913630.07.1788zastawChełchowskiZaleskiNapiórki-ButneG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913730.07.1788zapisGutowskiz Kossakowskich GutowskaGuty-MałeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913801.08.1788zastawRostkowskiGlinkowieStrzemieczne-Klusy, GołębieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5913906.08.1788zapisOchenkowskiStrzemieczna zwana KukawkaStrzemieczne-HieronimyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5914006.08.1788kwitNapiórkowskiNapiórkowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5914106.09.1788zastawNapiórkowski zwany WilkNapiórkowski zwany WilkPruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5914220.09.1788zastawGierwatowskiMorawskiStrzemieczne-MarkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5914324.09.1788zastawMilewskiGrzymałowskiMamino-WyszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5914427.09.1788kwitRupińskiZałęskiRupino-KosiorkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591453.10.1788kwitPudłowskiPudłowskiBilino, Plewira?, Wola-Polewna, Łyse, Józefowo-Rogoźne, Górki, Mołoszewiec-Kmiecy, Miłoszewiec-Toki, ObrębiecG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591466.10.1788zastawDługołęccy zwani Maszakze Strzemiecznych DługołęckaDługołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591476.10.1788zastawDługołęcki zwany MaszakDługołęckiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591486.10.1788zastawKołakowskiZałęskiŻebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591497.10.1788zastawGłażewskiBiedrzyckiBatogowo-FlasyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591507.10.1788zastawKordowskiStepnowskiBiedrzyce-KoziakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591517.10.1788zastawKordowskiBiedrzycki zwany NagórnyBatogowo-DzierlatyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5915217.10.1788kwitCiszkowskiZałęskiGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5915317.10.1788zastawChełstowskiZałęskiGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5915417.10.1788kwitz Perzanowskich DługołęckaZałęskiDługołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5915517.10.1788zapisZałęskiz Długołęckich ZałęskaDługołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5915627.10.1788kwitCiszkowskiGlinkaGłażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5915731.10.1788zastawz Głażewskich ZałęskaŚledziewskiGierwały-SzeligiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5915831.10.1788zastawz Trząszczyńskich 1v Chełstowska 2v Krajewska, ChełstowskiZałęskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591596.11.1788kwitNapiórkowskiNapiórkowskiMroczki-Rembiszewo, ZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916010.11.1788kwitz Chylińskich JabłonowskaRupińskiChyliny-Nadrzeczne, Chyliny-LeśneG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916110.11.1788zastawGierwatowskiTrząszczyńskiGierwaty-SzeligiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916211.11.1788zastawChełchowski, z Napiórkowskich ChełchowskaŁasiwickiBrzozeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916312.11.1788zapisSmolińskiz Modzelewskich SmolińskaStryjewko, RupinG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916412.11.1788zapisSmolińskiz Modzelewskich SmolińskaStryjewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916513.11.1788zapisŻebrowskiBatogowska zwana WojewodkaŻebry-OstrowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916614.11.1788zapisRostkowskiz Gostkowskich RostkowskaChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916715.11.1788zapisZabielskiz Budnych ZabielskaZabiele WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916815.11.1788zapisBudniZabielskiMamino-LipnikiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5916915.11.1788zapisŻerańskiŻerański zwany SkibiakŻerań-MałyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917017.11.1788zapisZabielskiBiałobrzescyZabiele-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917117.11.1788zapisPaszkowskiNapiórkowskiZbądz, PruszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917217.11.1788kwitDługołęckiZałęskiDługołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917318.11.1788zapisNapiórkowski zwany WilkNapiórkowskiPruszki, Napiórki, BorutyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917420.11.1788zapisChrzanowskiBrzozaChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917521.11.1788zapisŁasiwickiChełstowskiMiłunyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917621.11.1788zapisChełstowskiŁasiwickaZałęże-Gartki, Załęże-RzezakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917725.11.1788kwitNapiórkowskiNapiórkowskiMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917827.11.1788zastawMossakowskiBudnyRawy-StasieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5917929.11.1788zastawKordowskiStepnowskiBiedrzyce-KoziegłowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591801.12.1788zastawModzelewskiModzelewskiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591812.12.1788zastawGierwatowskiGierwatowskiChrzczonkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591825.12.1788kwitz Gutowskich GierwatowskaZałęskiRupino-Pokrzywnica, Rupino-KosiorkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW591839.12.1788zastawGłażewskiKordowskiBiedrzyce-Koziegłowy, Batogowo-FlasyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5918410.12.1788kwitNapiórkowski, z Bełdyckich NapiórkowskaNapiórkowskiŁasiewity, BełdykiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5918511.12.1788zastawRupiński zwany DeykaRupińskiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5918615.12.1788zastawChrzanowskiGrochowskiChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5918716.12.1788zastawGierwatowskiOlszewskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5918823.12.1788zastawNapiórkowski zwany ŻochNapiórkowskiŁasiwityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5918903.01.1789zastawStepnowskiStepnowskiStepna-StarawieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919003.01.1789kwitGłażewskiZałęskiGłażewo-CholewyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919105.01.1789zapisz Nożewskich GłażewskaZabielskiMamino-LipnikiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919212.01.1789zastawZłotkowskiŚledziewskiGierwaty-SzeligiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919314.01.1789kwitPonikiewskiNapiórkowskiChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919415.01.1789zapisNapiórkowskiz Ponikiewskich NapiórkowskaChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919516.01.1789kwitCiszkowskiGlinkaGłażewo-WityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919619.01.1789zapisKrukowskiz Mamińskich KrukowskaBiałobrzeg-Bliższy, Mamino-ŚredniakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919724.01.1789zapisGlinkaNapiórkowska zwana BalcerzykMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919827.01.1789zastawDługołęckiDługołęckiRupino, KoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5919927.01.1789zapisMroczkowskiŁaciwickaMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920029.01.1789zastawz Bonisławskich Załęska, ZałęscyZałęskiGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920130.01.1789zastawGrzybowskiGrzybowskiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920230.01.1789zastawNapiórkowskiNapiórkowski zwany WilkPruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920331.01.1789zastawKołakowski zwany PacoszkaŻebrowskiKołaki, Żebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920431.01.1789zastawMierzejewskiŻebrowskiŻebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920505.02.1789kwitz Załęskich ZłotkowskaZałęskiZałęże-WypychyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920605.02.1789zapisZałęskiZłotkowskaZałęże-TomkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920705.02.1789zapisKunińskiOlkowskaGosieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920805.02.1789zastawChełstowskiZałęskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5920906.02.1789zapisOlszewskiMroczkowskaMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921007.02.1789zapisNapiórkowski zwany KłosekPonikiewskaNapierki-ŁadneG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921109.02.1789zapisBiedrzycka zwana PasternaczekNapiórkowskiBiedrzyce-Starawieś, PruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921209.02.1789zapisNapiórkowskiBiedrzyckaPruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921309.02.1789zastawGierwatowscyGierwatowskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921411.02.1789kwitGlinkowieMamińskiChełchy-WszeboryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921512.02.1789zapisMiecznikowskiŁasiwickiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW59215a12.02.1789zapisŁasiewickiMiecznikowskaŁasiewity-KusieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921613.02.1789zapisZabielskiMossakowskaZabiele-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921713.02.1789zastawChełchowskiGlinkaGlinki-RafałyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921813.02.1789zapisPruszkowskiZałęskiPruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5921913.02.1789zapisZałęskiPruszkowskaGuty-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922014.02.1789kwitZembrzuskiZembrzuskiKaczkaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922114.02.1789zastawGrzybowskiBiedrzyckiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922214.02.1789zastawDługołęckiRupińskiGierwały-StarawieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922316.02.1789zapisNapiórkowskiDługołęckaMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922417.02.1789zapisDaniłowskiGołębiewskiChełstyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922517.02.1789zapisGołębiewskiDaniłowskaGołębieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922618.02.1789zapisBiedrzyccyZalewskiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922718.02.1789zapisZaleskiBiedrzyckaMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922820.02.1789zapisBobińskiz Długołęckich BobińskaMierzejewo-CzamrowinaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5922902.03.1789zastawRupiński zwany DeykaRupińskiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923002.03.1789zapisGlinkaz Dzwonkowskich GlinkaMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923102.03.1789zastawz Biedrzyckich 1v Brzozy 2v BiedrzyckaZałęskiBiedrzyce-StarawieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923202.03.1789kwitGłażewskiCiszkowskiKołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923303.03.1789zastawChełchowskiChełchowskiNapierki-ButneG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923406.03.1789kwitŻebrowskiNapiórkowskiŻerań-WielkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923510.03.1789zapisZalewski zwany Wilkz Rupińskich ZałęskaChrzczonkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923610.03.1789kwitRostkowskiRostkowskiChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923717.03.1789zastawDuczymińscyJakackiJemielisteG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923818.03.1789kwitChełchowskiZaleskiNapiórki-ButneG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5923920.03.1789zapisMajkowscyMajkowscyMajkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924020.03.1789kwitMajkowscyMajkowscyMajkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924120.03.1789zastawMajkowscyMajkowski zwany GąsiorczykMajki-TykiewkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924230.03.1789kwitBuczyńskiBuczyńskiBuczynG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924330.03.1789zapisGłażewskize Strzemiecznych GłażewskaDobrołęka-MaćkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924430.03.1789zastawChełchowskiBiałobrzeskiGlinki-RafałyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924530.03.1789kwitŻebrowskiZałęskiŻebry-SławkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924631.03.1789kwitOchenkowskiRupińskiStrzemieczne-OleksyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924706.04.1789kwitGłażewscyGłażewskiGłażewo-Rawki, Głażewo-RembieleG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924806.04.1789zapisGłażewscyGłażewskiBatogowo-Flasy, Głażewo-Rawki, Głażewo-RembieleG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5924908.04.1789zastawBrzozyChrzanowskiChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925008.04.1789kwitChrzanowski zwany KalasikChrzanowskiChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925108.04.1789zastawRzewnickiBełdyckiChrzczony, BełdykiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925208.04.1789kwitNapiórkowskiNapiórkowskiMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925308.04.1789kwitRzewnickiRzewnickiBełdykiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925409.04.1789zastawz Drężewskich Napiórkowska zwana ŁopuchaChrzanowski zwany KalasikChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925509.04.1789zapisNapiórkowski zwany Łopuchaz Drężewskich NapiórkowskaBrzozeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925614.04.1789zastawPaczkowskiNapiórkowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925714.04.1789kwitOlkowskiOlkowskiOlki-KurzątkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925814.04.1789zastawChełchowskiZabielskiRzechowo-GaćG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5925915.04.1789zastawDługołęckiDługołęckiDługołęka-KoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926015.04.1789zapisZałęskiz Głażewskich ZałęskaZałęże-SędziętaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926116.04.1789zastawGłażewskiBiałobrzeskiChrzczonkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926220.04.1789kwitChełchowskiOlkowskiGlinki-Rafały, Majki-TykiewkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926323.04.1789zastawZakrzewskiZakrzewskiNienałty-Michny, Rawy-GaczkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926424.04.1789zapisZałęskiz Załęskich zwanych Walaszczyk ZałęskaZałęże-EliaszeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926525.04.1789kwitOlszewskiOlszewskiOlszewo-Bołąki, Olszewo-Stęcle, Żebry-Piaski, Żebry-Daczki?G.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926627.04.1789zastawz Trzęszczyńskich 1v Chechłowska 2v Krajewska, ChełchowskiGierwatowskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926728.04.1789zastawNapiórkowskiNapiórkowskiNapierki-ŁadneG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926830.04.1789zastawNapiórkowskiGłażewskiGłażewo-CholewyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5926901.05.1789zapisNapiórkowskiz Dzwonkowskich 1v Napiórkowska zwana Jagoda 2v NapiórkowskaŁasiwityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927004.05.1789zastawNapiórkowski zwany BalcerzykNapiórkowski zwany BalcerzykNapiórki-CiężkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927105.05.1789zapisGierwatowskiz Długołęckich GierwatowskaGierwaty, RupinG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927205.05.1789zastawPaczkowskiNapiórkowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927306.05.1789zapisZałęskiz Boruckich RawaKołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927406.05.1789zapisBoruckiBorucki i inniBoruty-KurzątkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927510.05.1789zastawRupińskiRupińskiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927610.05.1789kwitZaleski, OchenkowskiOgonowskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927711.05.1789kwitz Budnych GlinkaBiałobrzescyZabiele-Piliki, Zabiele-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927811.05.1789zapisGlinkaz Budnych GlinkaStrzemieczne, Zabiele-Piliki, Zabiele-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5927913.05.1789zastawPaczkowskiNapiórkowski zwany KomosaZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928014.05.1789zapisMroczkowskiz Mierzejewskich MroczkowskaZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928114.05.1789kwitOlkowskiOlkowskiOlki-KurzątkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928215.05.1789kwitWiszowatyWiszowatyRawy-StasieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928321.05.1789kwitNapiórkowskiNapiórkowskiMroczki-Rembiszewo, PruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928421.05.1789zastawChełchowskiMroczkowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928523.05.1789kwitBrodowskiBiedrzyckiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928625.05.1789zapisPobóg-Olszewskiz Grabowskich OlszewskaZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928725.05.1789zapisRzewnickiZaleskaChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928826.05.1789zastawŻebrowskiŻebrowskiŻebry-SławkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5928926.05.1789zapisDługołęckiz Głażewskich DługołęckaDługołęka-KoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929028.05.1789kwitRzewnickiZielińskiChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929130.05.1789zapisNapiórkowski zwany ŁopuchaBoruckaŁasiewityG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929230.05.1789zapisBoruccyNapiórkowski zwany ŁopuchaBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929302.06.1789zastawGrzybowskiMałkowskiBoruty-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929406.06.1789zastawRawaOlkowskiChojnowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929508.06.1789kwitNapiórkowskiOlszewskiMroczki-RembiszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929613.06.1789kwitDuczymińskiKozłowskiKossowo-WieluniecG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929713.06.1789zastawGutowskiZałęskiZałęże-PonikiewkaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929815.06.1789kwitGierwatowskiGierwatowski, z Kołakowskich GierwatowskaMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5929915.06.1789zastawOchenkowskiDługołęckiStrzemieczna-NiemierzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930015.06.1789kwitChełchowskiZalewscyNapiórki-ButneG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930121.06.1789zastawDaniłowskiChełstowskiChełstyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930223.06.1789zastawNowodworski, z Krasińskich NowodworskaJasińskiLubielG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930323.06.1789zastawZałęskiBorkowscyStrzemieczna-KlusyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930423.06.1789zapisKordowskiDamięckaBiedrzyce-KoziegłowyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930524.06.1789zapisGlinkaz Budnych GlinkaStrzemieczna-WiosnyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930625.06.1789zastawChełchowskiChełchowskiChełchy-WszeboryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930725.06.1789zapisMajkowskiMajkowskaMajki-TykiewkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930825.06.1789zapisMajkowscyMajkowskiMajki-TykiewskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5930925.06.1789zastawCiszkowskiZałęskiGłażewo-ŚwięszkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931026.06.1789kwitGlinkaGlinkaStrzemieczna-HieronimyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931127.06.1789kwitChrzanowscyNapiórkowskiChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931230.06.1789zapisKamionowskiStrzemiecznyŻebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931330.06.1789zapisStrzemiecznyKamionowskaStrzemieczno-HieronimyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931403.07.1789kwitRzewnickiRzewnickiSłowiki-RzwieńG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931507.07.1789zapisKleczkowskiKleczkowskiJemielisteG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931608.07.1789kwitGlinkowieMierzejewskiKołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931709.07.1789zapisMajkowscyMajkowscyMajkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931809.07.1789zastawGierwatowskiŚledziewskiŚledzieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5931909.07.1789zapisDługołęckiz Głażewskich DługołęckaDługołęka-KoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932011.07.1789zapisMajkowscyŚledziewskiMajki-TykiewkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932111.07.1789zapisŚledziewskiMajkowskaŚledzieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932211.07.1789oblata darowiznyJędrzejZałęskiZalesie-Cieciorki, Budzyno, Rożanica, RzechowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932415.07.1789zapisDługołęckiChełstowskiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932515.07.1789zapisChełstowskiDługołęckaChełstyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932617.07.1789kwitZawadzkiCiemniewskiZawady, PonikiewG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932718.07.1789zastawChełchowskiBiedrzyckiRzechowo-GaćG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932820.07.1789zastawMamiński zwany CyżBiałobrzeskiChełchy-SałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5932920.07.1789zapisGutowskiGutowskaGuty-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933020.07.1789kwitGlinkowieMamińskiChełchy-WszeboryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933123.07.1789kwitz Chrzanowskich ChojnowskaChrzanowscyChełchy-WszeboryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933223.07.1789zapisBełdyckiRzewnickaChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933327.07.1789kwitBiedrzyckiZabielskiZabiele-Piliki, Zabiele-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933427.07.1789zastawBoruckiz Łasiewickich 1v Pruszkowska 2v BoruckaPruskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933531.07.1789zapisOgonowskiChełstowskiModzeleG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933603.08.1789kwitze Strzemiecznych StepnowskaChełstowskiStrzemieczne-HieronimyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933703.08.1789zapisKamionowski z Żerańskich KamionowskaŻebrowskiŻebry-Perosy, ŻerańG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933803.08.1789zapisŻebrowskiKamionowskaŻebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5933918.08.1789kwitKleczkowscyJakackiSuskiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934026.08.1789zastawz Głażewskich ZałęskaZałęskiGierwatyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934101.09.1789zastawZaleskiDługołęckiOgonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934204.09.1789zapisGórskiDanowska i inniKuninoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934305.09.1789kwitOlkowskiz Mossakowskich OlkowskaOlki-KurzątkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934411.09.1789kwitDaniłowskiCiemniewskiPerzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934511.09.1789kwitNapiórkowskiGierwatowskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934619.09.1789kwitBrzozyChrzanowski zwany CyżChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934719.09.1789zastawMossakowskiOlkowskiPieniceG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934817.09.1789zastawRawa, KołakowskiBudnyPieniceG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5934925.09.1789kwitGłażewski, z Załęskich Głażewska, ZałęscyGłażewskiGłażewo-RawkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5935025.09.1789zapisGłażewskiz Załęskich GłażewskaGłażewo-CholewyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593513.10.1789kwitDługołęckiZałęskiDługołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593527.10.1789zastawRupińskiRupińskiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593538.10.1789zastawNapiórkowski zwany BalcerzykNapiórkowski zwany Samczow...?Napiórki-GardziałkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5935413.10.1789zastawGierwatowskiŻebrowskiStrzemieczne-MarkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5935513.10.1789zastawGlinkaGierwatowskiStrzemieczne-NiemierzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5935613.10.1789zastawGlinkaŻebrowskiStrzemieczne-MarkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5935714.10.1789kwitz Głażewskich MroczkowskaZłotkowskiGierwaty, MłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5935814.10.1789kwitNapiórkowskiNapiórkowskiMroczki-Kawki, ZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5935929.10.1789zastawPaczkowskiNapiórkowski zwany KometaZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936030.10.1789kwitNapiórkowskiNapiórkowskiNapiórki-KmotryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936130.10.1789kwitBiedrzyckiBiedrzyckiBatogowo-BiernatyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936231.10.1789zastawBorkowskiGierwatowskiStrzemieczne-KlusyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936331.10.1789zastawŻerańscyRupińskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936431.10.1789zastawZałęskiOgonowskiDługołękaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936531.10.1789zastawOchenkowskiOchenkowskiOchenki-StareG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936631.10.1789zastawKołakowskiŻebrowskiŻebry-PerosyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5936731.10.1789zastawNapiórkowskiRupińskiRupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593682.11.1789zastawZaleskiZaleskiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593692.11.1789kwitz Napiórkowskich Bełdycka, BełdyckiNapiórkowskiNapiórki-KmotryG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593703.11.1789kwitBudzyńskiGierwatowskiGierwaty-SzeligiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937110.11.1789zastawChełchowski, z Chojnowskich ChełchowskaŚledziewskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937210.11.1789zapisŚledziewskiChełchowskaŚledzieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937311.11.1789kwitGłażewskiGłażewskiGłażewo-CholewyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937411.11.1789zastawPaczkowskiŁasiewickiZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937511.11.1789zastawChełchowskiZabielskiRzechowo-GaćG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937611.11.1789zastawChełchowskiZabielskiRzechowo-GaćG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937716.11.1789zastawChludzińskiZembrzuskiKaczkaG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937817.11.1789zastawZabielskiBiałobrzescyZabiele-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5937917.11.1789kwitz Zabielskich ZabielskaMossakowskiZabieleG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5938017.11.1789zapisZabielskiz Zabielskich ZabielskaZabiele-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5938119.11.1789kwitDługołęckiŚledziewskiGierwaty-Stara-WieśG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5938219.11.1789zapisGlinkaz Długołęckich GlinkaStrzemieczne-NiemierzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5938323.11.1789zapisKołakowskize Złotkowskich KołakowskaCiskG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5938424.11.1789zastawŻerańskiŁasiewickiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593851.12.1789zastawGierwatowskiGierwatowskiZawadyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593866.12.1789kwitŻerańskiBuczyńskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593879.12.1789kwitŻerański, ZaleskiŻerańskiMłynarzeG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593889.12.1789zapisZałęskiRupiński, z Załęskich RupińskaChrzczonkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593899.12.1789kwitBudzyńskiGierwatowskiGierwaty-SzeligiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW593909.12.1789kwitPaczkowskiChrzanowscy, NapiórkowskiChrzczonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939110.12.1789zapisNapiórkowskiNapiórkowscyChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939211.12.1789zastawChełchowskiNapiórkowski zwany JagodziakZbądzG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939311.12.1789zastawDługołęckiChmielewskiOgonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939415.12.1789zapisRupiński, Mierzejewskiz Wiszowatych Rupińska, z Wiszowatych MierzejewskaŻebry-Perosy, RupinoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939515.12.1789kwitŻerańskiZaleskiOgonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939615.12.1789zastawOchenkowskiOchenkowskiOchenki-StareG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939715.12.1789zastawOchenkowskiOchenkowskiOchenki-StareG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939815.12.1789zastawDługołęccyOchenkowskiOchenki-StareG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5939919.12.1789kwitGłażewscyGłażewskiGłażewo-Rembiele, Batogowo-NagórkiG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5940021.12.1789zastawChrzanowski zwany KalusikChrzanowskiChrzanowoG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5940121.12.1789kwitŻerańskiDługołęckiOgonyG.NZamów za 39 zł + VAT
RGW5940221.12.1789zastawModzelewskiZałęskiKołakiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231116.03.1792zapisz Osieckich RokitnickaOsieckiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW231228.03.1792zapisOsieckiZalescyKoskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231313.04.1792kwitCieszewskiCieszewskiChudzynki, Brzechowo, Rogatkowo, Kozłowo-Wielkie?G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231419.04.1792zapisKruszyńskiz Sierakowskich KruszyńskaWęgrzynowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231520.04.1792kwitCzachorowski, z Czachorowskich 1v Zglenicka 2v RudzińskaStachurskiBędorzyn, BędorzynekG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231621.04.1792kwitGoszczyckiLeszczyńskiKozłówkoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231726.04.1792zapisz Zawidzkich ChyczewskaPiegłowskiStrożęcinG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231827.04.1792zapisOstrzykowskiRożnowskaOstrzykowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231927.04.1792kwitRożnowskaOstrzykowskiOstrzykowo-MałeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319a01.05.1792zapisWilczewskiKoskowskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311007.05.1792zapisPaprockiPaprockaWięsławiceG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311112.05.1792zapisDziwanowskiDziwanowscyLeszczyn-Szlachecki, KowalkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311209.05.1792kwitDziwanowscyTrzcińskiLeszczyn-Szlachecki, KowalkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311321.05.1792kwitGizińskiGizińskiŁążekG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311421.05.1792kwitMiłeckiBagińskiMiłotkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311523.05.1792zapisPrzedpełskiz Miłeckich PrzedpełskaMiłotkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311623.05.1792kwitz Miłeckich PrzedpełskaBagińskiMiłotkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311725.05.1792kwitSłupeckiSłupeckiSzutkowo-Wielkie, Chrzypty, ŻuryG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311801.06.1792zapisŁuniewskiz Budziwskich ŻochowskaRamotowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2311905.06.1792zapisStrusińskiStrusińscyPęszyno, BronoszewiceG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2312009.06.1792kwitGrochowskiUmińskiMańkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2312109.06.1792kwitz Suchodolskich Krzyczkowska, KrzyczkowskiGrochowskiLisowo-Wielkie, Lisowo-Małe, Głuchowo, Gajewo, Prycki?A. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312209.06.1792zapisKoskowskiz Suchodolskich KrzyczkowskaKoskowo-Bronisze, Koskowo-Stradzewo, Lisowo-Wielkie, Lisowo-Małe, Głuchowo, GajewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312311.06.1792zapisŚniegockiz Karwowskich ŚniegockaŚniegocinA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312412.06.1792zapisGołockiz Czarnomskich GołockaWorowiceA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312514.06.1792zapisCzachorowskiz Obrębskich CzachorowskaCzachorowoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312620.06.1792zapisGoszczyńskiz Przedpełskich WieluńskaDłużniewo-Małe, PrzedpełceA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312720.06.1792zapisUmińskiz Borowskich PęszyńskaŻółtowo-ŻegadłyA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312821.06.1792kwitZakrzewskiKarnkowskiGutowo-Drabne seu Starzyn, Gutowo-Orle, SuskA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2312921.06.1792zapisKarnkowskiZakrzewskiGutowo-Drabne seu StarzynA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2313022.06.1792kwitChyczewskiChyczewskiStarczewko, BłominoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2313122.06.1792zapisSkarbekBromirskiSkrzeczanowo, Świrczyn, Drobin-NowawieśA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2313223.06.1792kwitUmińskiDąbrowskiUmienino-ŁubkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2313323.06.1792kwitUmińskiŁukowskiSmoszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2313423.06.1792kwitGalimski, z Malewskich GalimskiSzczyttLeszczyn-SzlacheckiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2313523.06.1792kwitKraszewskiKotarskiŻochowo-Kościelne, ŻochówkoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2313623.06.1792zapisStrupczewskiz Łukowskich Strupczewska, ŁukowszcyMystkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2313723.06.1792zapisBarcikowskiMossakowskaBarcikowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2313823.06.1792zapisMazowieckiz Kuczborskich 1v Jaroszewska 2v Mazowiecka, JaroszewscyDąbruskG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2313923.06.1792zapisLutomirskiz Girzeńskich LutomirskaKwasieborzynoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2314023.06.1792zapisz Czachorowskich Sierakowskaz Grabiów RzeszotarskaŁęgG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2314123.06.1792zapisZglinickiz Borowskich 1v Łukowska 2v MalanowskaŻółtowo-ŻukiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314223.06.1792zapisChamskiChamscySchabajewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314323.06.1792zapisGiżyńskiz Kraszewskich GiżyńskaGrabienice-MniejszeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314423.06.1792zapisChmielewskiCzaplickiNosarzewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314523.06.1792zapisŻórawskiSmoszewskiA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314623.06.1792zapisRudowskiBiałoskurskiNiemczewoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314723.06.1792zapisPęszyńskiz Rogińskich PęszyńskaPęszynoA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314823.06.1792zastawSiekluckiSiekluckiKorzybie-WitkowiceA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2314923.06.1792zapisChyczewskiz Głażewskich ChyczewskaTyszki-Wielkie, Tyszki-MałeA. D.Zamów za 39 zł + VAT
PłGW2315026.06.1792kwitCiołkowskiPaprockiSobowo, Paprotki, Tupadły, Kamień-KmiecyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315127.06.1792kwitSierakowskiGutowskiGutowo-OrleG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315227.06.1792kwitBiałoskórskiBrudzińskiKawczynG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315327.06.1792kwitBrudzińskiBarcikowscyBrudzyń, Popkowo, StruszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315427.06.1792zapisBrudzińskiz Kraszewskich BrudzińskaKawęczynG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315527.06.1792zapisBiałoskórskiz Osieckich BiałoskórskaNiemczewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315628.06.1792zapisRzeszotarskiz Siemiątkowskich RzeszotarskaRzeszotary-ChwałyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315728.06.1792zapisGoszyckiz Kurowskich WerbechowskaWilkęsyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315830.06.1792zapisNiedroskiz Boguskich NiedroskaMęczenino-ŚrednieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2315902.07.1792kwitRycharskiKurowskiKoziceG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316002.07.1792zapisKurowskize Zglinickich KurowskaRomatowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23160a02.07.1792zapisZglinickiz Rycharskich ZglinickaZglinice-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316102.07.1792kwitPaprockiZglenickiZglenie-Wielkie, BledzewkoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316202.07.1792zapisŁukoski, z Gorzechowskich ŁukoskaGuyski, z Jasińskich GuyskaŁukoszyn-WielkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23162a02.07.1792zapisStachurskiz Osieckich Stachurska?Będorzyn, BędorzyneG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316303.07.1792zapisRomanz Umińskich RomanBronowo-KmiecieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316404.07.1792zapisTrzcińskiz Chudzyńskich TrzcińskaTurza-WielkaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316505.07.1792zapisMiłodrowskiKowalewscyKowalewo-PodborneG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316606.07.1792zapisKomorowskiRzeszotarskiOgorzeliceG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316709.07.1792zapisSiecińskiz Bojanowskich SiecińskaStrupczewo-MałeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316810.07.1792kwitWoleńskiOpawskiSulkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2316911.07.1792zapisKowalewskiz Osieckich KowalewskaŁukoszyno-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317011.07.1792zapisStachurskiz Osieckich StachurskaBędorzynG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317111.07.1792zapisKowalewskiz Osieckich KowalewskaŁukoszyn-WielkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317213.07.1792kwitZdziemborskiKamińskiGorzeszyn, Bory-Wyrobki, Zrzedły-Wielkie, Zrzedły-MałeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317314.07.1792zastawMakomaskiWinnickiCzachówekG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317416.07.1792kwitz Czachowskich Krzywkowska, Krzywkowski,Czachowski,MiłodrowskiMiłodróżG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317519.07.1792kwitKędzierzyńskiKarwowskiDobrosielice-ZalesieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317619.06.1792zapisKozłowskiKozłowskiKanigowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317719.06.1792kwitKozłowskiKozłowskiKanigowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317820.07.1792kwitKalkstein, z Bromirskich KalksteinMachczyńskiBądkowo-Rochny, MieleszynG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2317920.07.1792zapisKalksteinz Bromirskich KalksteinMieleszynG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318020.07.1792zapisLisowskiz Grąbczewskich LisowskaBędorzyn-WielkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318123.07.1792kwitUmińskiUmińskiUmienin-ŁubkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318223.07.1792zapisZgorzelskiz Kolczyńskich ZgorzelskaZakrzewekG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318323.07.1792zapisCywińskiz Dumińskich CywińskaCywiny-WojskieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318407.05.1792zapisze Zglenickich ZglenickaŁukowskiZglinice-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318524.05.1792zapisSiemiątkowskiz Rzeszotarskich SiemiątkowskaRzeszotary-ChwałyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318624.05.1792zapisRzeszotarskiSikorskaRzeszotary-ChwałyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318726.05.1792kwitŻółtowskiDobrzenieckiŻółtowo, MyszynoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318802.06.1792zapisCharzyńskiCharzyńskaChądzyno-KuskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2318903.06.1792kwitKruszewskiKruszewskiKorzybie-MałeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319011.06.1792zapisRachockiz Charzyńskich RachockaGutkowo-FijeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319111.06.1792zapisKaniowskiKocięckaCharzyny, SzutkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319213.06.1792zapisGizińskiz Zawidzkich GizińskaMączewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319314.06.1792kwitDobrskiDobrskiKraszewo-GaczułtyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW231941866ewangelia wg. św. JanaArelinBabczG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319520.06.1792kwitDrozdowskiŻórawskiRybitwyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319621.06.1792kwitDłużniewski, z Drozdowskich DłużniewskaZaborowskiZaborowow-PęsyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319721.06.1792kwitSmoszewskiMiszewskiStrusinoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319822.06.1792zapisChądzyńskiChodubskaChądzyny-Koski, Chądzyny-KruszeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW2319922.06.1792kwitGoszczyńscy, KownaccyGoszczyński???G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110022.06.1792zapisChądzyńskiz Chodubskich ChądzyńskaChądzyny-Koski, Chądzyny-KrusieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110123.06.1792zapisKamińskiz Rakowskich KamińskaBłomino-GuleG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110223.06.1792zapisZbysieńskiz Korzybskich KarwowskaZbyszyn-OtrokowyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110323.06.1792kwitKorzybskiChądzyńskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110423.06.1792zapisUmińskiz Szumańskich UmińskaUmienino-ŁubkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110525.06.1792zapisKarwowskiz Kocięckich KarwowskaCharzyny-SadkowiętaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110627.06.1792zapisZbysieńscyz Niesiołowskich ZbysieńskieZbyszyn-OtrokowyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110727.06.1792kwitKowalewskiSulińskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110828.06.1792kwitDobrskiGumowskiDobrskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23110930.06.1792zapisKęsickiz Rzeszotarskich KęsickaRzeszotary-PszczeleG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111030.06.1792zapisKocięckiz Kocięckich KocięckaKocięcino-Brodowe, BudkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111102.07.1792kwitBębnowskiŻółtowskiBębnówk, Bojanowo, Maczki, ChrapońG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111202.07.1792zapisŻółtowskiBębnowskiBębnówk, Bojanowo, Maczki, ChrapońG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111302.07.1792zapisŁączyńskiz Piwińskich ŁugowskaGrodkowo, Sędzice, DziembakowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111402.07.1792zapisGostomskiŁugowskiTrzaskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111503.07.1792zapisOstrzykowskiGoszczyccySatkowo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111603.07.1792zapisChyczewskiz Brzeskich ChyczewskaChyczewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111704.07.1792zapisBagińskiz Giżeńskich BagińskaG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111807.07.1792zapisSiekluckiz Góreckich SiekluckaKorzybie, WitkowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23111917.07.1792kwitBębnowskiŻółtowskiBębnówek, Bojanowo, MaczkiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112007.07.1792zapisKotlewskiz Maliszewskich KotlewskaMaliszewo, CieszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112109.07.1792kwitKocięckiKocięckiKocięcin-BrodowyG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112209.07.1792kwitBełkowskiBełkowskiDłużewo-Małe,G.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112309.07.1792zapisDłużniewskiDłużniewscyKarwowo-BłażewiceG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112409.07.1792kwitDłużniewskiDłużniewskiDłużniewo-WielkieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112510.07.1792kwitKruszewskiKruszewskiKruszewoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112610.07.1792zapisWierzbickiz Goszczyńskich WierzbickaGoszczyno-KarpięcinG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112712.07.1792zapisChądzyńskiSiemiątkowski, z Chądzyńskich SiemiątkowskaRachocinG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112812.07.1792zapisChądzyńskiDobrosielscyChądzyno-KruszeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23112916.07.1792zapisNadratowskiz Rytkowskich NadratowskaGutkowo-FijeG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113016.07.1792zapisNadratowskiz Rutkowskich NadratowskaMarciszewice, ŻelaskiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113116.07.1792zapisNadratowskiRutkowskiŻelaski, MarciszewiceG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113216.07.1792kwitRutkowskiChądzyńskiWitkowo-PawlakiG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113321.07.1792zapisRopelewskiz Piegłowskich RopelewskaGumowo-Janusze, Gumowo-Kamienne, Gumowo-KmiecieG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113427.07.1792kwitRudzińskiRudzińskiBędorzyn, BędorzynekG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113531.07.1792kwitJasińskiRokossowskiBiałoskóry, Kurowo, Kurówek, Lisice, Wilkowo, WęgrzynowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113607.08.1792zapisDzierżanowskiz Pilchowskich 1v Drozdowska 2v Dramińska 3v MalińskaMichowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113707.08.1792zapisDzierżanowskize Świeżyńskich DzierżanowskaMichowoG.NZamów za 39 zł + VAT
PłGW23113807.08.1792zapisKowalewskiPilchowskaRostkowoG.NZamów za 39 zł + VAT