DOKUMENTY

Poniżej znajdują się różne dokumenty, wypisane przede wszystkim z ksiąg ziemskich i grodzkich. Zachęcam do lektury:

Rok Pański 1621:

Rejestr pospolitego ruszenia Powiatu Ostrołęckiego (Ziemia Łomżyńska)

Rejestr pospolitego ruszenia Powiatu Ostrowskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1623:

Wywód szlachectwa Jana Chełstowskiego (Ziemia Różańska)

Rok Pański 1634:

Testament Stanisława Skłodowskiego ze Skłodów (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1673:

Rejestr pogłównego Powiatu Ostrołęckiego (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1694:

Testament Szlachetnego Tomasza Żebrowskiego (Ziemia Różańska)

Rok Pański 1716:

Testament Kacpra Mierzejewskiego ze wsi Mierzejewo-Repki (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1730:

Testament Marianny Świerżewskiej ze wsi Świerże-Kończany (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1732:

Dożywocie Wojciecha i Katarzyny z Sosnowskich małżonków Mossakowskich (Ziemia Różańska)

Rok Pański 1739:

Inwentarz i konnotacya całego klucza smolewskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1740:

Testament Szlachetnego Stanisława Zakrzewskiego (Ziemia Nurska)

Testament Urodzonego Wojciecha Nienałtowskiego komornika ziemskiego nurskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1743:

Inwentarz po niegdy Idzim Białym podstolim bracławskim (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1748:

Inwentarz rzeczy po niegdy Adamie Boguckim (oblata 1772 r.) (Ziemia Nurska)

Zeznanie w sprawie zabójstwa niemowlęcia poczętego w wyniku gwałtu Jacka Kuleszy na Mariannie Podbielskiej (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1750:

Zeznanie Wojciecha Ołdakowskiego w sprawie zabójstwa przed karczmą w Kuczynie Kaliksta Złotkowskiego z Kossaków. (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1752:

Zeznanie Wincentego Ołdakowskiego w sprawie zabicia przez niego Wojciecha Rostkowskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1753:

Zeznanie Szymona Niemiery w sprawie podpalenia folwarku celem kradzieży pieniędzy (Ziemia Nurska)

Inwentarz po zmarłym Wiktorze Bieńkowskim. (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1754:

Testament szlachetnego Kazimierza Grodzkiego ze wsi Gudosze. (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1756:

Inwentarz dóbr Zalesia Starego, ruchomości i nieruchomości po zmarłej Mariannie z Zaleskich Ponikiewskiej (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1758:

Zeznanie Romualda Rostkowskiego w sprawie kradzieży konia (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1761:

Zeznanie Magdaleny Stokowskiej w sprawie zabójstwa Macieja Zaremby (Ziemia Nurska)

Zeznania w sprawie Popławskich z Nura, oskarżonych o kradzież pieniędzy z poboru podatku pogłównego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1762:

Testament Wielmożnego Stanisława Godlewskiego (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1763:

Testament Wielmożnego Szymona Zaręby (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1766:

Testament szlachetnego Ludwika Ołtarzewskiego niegdy Piotra syna ze wsi Ołatrze-Gułacze (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1767:

Testament szlachetnego Stefana Drewnowskiego niegdy Kazimierza syna ze wsi Drewnowo-Ziemaki (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1768:

Inwentarz po szlachetnym Walentym Kraszewskim z Sienicy-Pierców (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1769:

Testament Szlachetnego Stanisława Mierzejewskiego (Ziemia Łomżyńska)

Inwentarz po niegdy Wielmożnym Aleksandrze Gostkowskim, komorniku granicznym wiskim (Ziemia nurska)

Rok Pański 1770:

Testament Szlachetnego Piotra Skarzyńskiego (Ziemia Łomżyńska)

Testament Szlachetnej Kunegundy z Sokołowskich Zaorskiej (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1772:

Testament Szlachetnego Tadeusza Tymińskiego z Tymianek-Adamów (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1774:

Zeznanie Tomasza Murawskiego z Przeździecka-Dworaków w sprawie kradzieży (Ziemia nurska)

Testament Szlachetnego Dominika Krajewskiego (Ziemia Łomżyńska)

Testament Wielmożnego Antoniego z Bukowca Bukowskiego (Ziemia Łomżyńska)

Rok Pański 1776:

Zażalenie Wielmożnego Albina_Zaruskiego na Niewiernych Judkiewiczów (Ziemia Łomżyńska)

Lata Pańskie 1777-1779:

Regesty księgi sądowej z serii przasnyskie ziemskie wieczyste sygn. 19 (Ziemia Ciechanowska)

Inwentarz po niegdy Wawrzyńcu Jaźwińskim z Sienicy-Daćbogów, 1777 r. (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1781:

Skarga Szlachetnych dziedziców Chełstów na Wielmożnego Jana Wodzińskiego i jego poddanych (Ziemia Łomżyńska)

Testament szlachetnego Macieja Ryszewskiego ze Zgleczewa (1781 r., oblata 1786 r.) (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1783:

Regesty księgi nurskie grodzkie wieczyste sygn. 45. (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1785:

Testament Urodzonej Agnieszki z Kempistych Godlewskiej (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1795:

Rejestr wydatków Urodzonego Kacpra Sienickiego na rzecz Elżbiety z Godlewskich Trzcińskiej (Ziemia Nurska)

Testament Karola Szulborskiego z Czyżewa (Ziemia Nurska)

Rok Pański 1846:

Wykaz Właścicieli Dóbr Ziemskich nieposiadających Hypotek w Powiecie Ostrołęckim Guberni Płockiej położonych, sporządzony przez Naczelnika Powiatu Ostrołęckiego w Ostrołęce 19/31. Grudnia 1846 r.